Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Demarcació de Costes a Catalunya - Servei Provincial de Costes a Tarragona presenta Projecte per a l'estabilització de la Roca Foradada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09260

Ajuntament de Roda de Berà

Anunci

La Demarcació de Costes a Catalunya- Servei Provincial de Costes a Tarragona, ha presentat davant d'aquest

Ajuntament el "Projecte per l'estabilització de la Roca Foradada al T.M. Roda de Berà". Un cop revisat el projecte

pels serveis tècnics de la Subdirecció General de Protecció de la Costa, s'han proposat dues alternatives tècniques

a l'objecte de consolidar l'estructura d'aquesta formació natural.

Aquest projecte amb cadascuna de les alternatives tècniques proposades, s'exposa a informació pública pel termini

d'UN MES a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província

de Tarragona i durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals

situades al carrer Joan Carles I, 15 de Roda de Berà perquè es formulin els suggeriments o al·legacions que

s'estimin pertinents, durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica

d'aquest Ajuntament adreça https://www.rodadebera.cat.

Pere Virgili Domínguez, alcalde

A Roda de Berà, 15 de novembre de 2016

CIE: BOPT