Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases del 5è Concurs de pessebres 2016. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09231

Ajuntament de Riudoms

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en la sessió del dia 14 de novembre de 2016, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

«6/. ASSUMPTES DE LA REGIDORIA DE JOVENTUT I LLEURE

6.1/ Aprovar, si s'escau, l'organització, les despeses i les bases del 5è Concurs de pessebres 2016.

....

Segon.- Aprovar les bases que regiran el Concurs de Pessebres dins els actes de les Festes de Nadal:

1. Aquesta convocatòria està oberta a tots els pessebres que s'hagin instal·lat dins el terme municipal de Riudoms.

S'hi podran presentar tan persones a títol individual, com comerços i associacions o entitats sense ànim de lucre.

2. Existeixen tres modalitats diferents:

- Infantil

(fins a 16 anys)

- Adult (a partir de 17 anys)

- Mostradors (establiments de comerç local)

3. Les tècniques utilitzades per a la creació del pessebre són totalment lliures.

4. En la modalitat Mostradors, dirigida només a establiments de comerç local, el pessebre s'ha de situar al mostrador

de l'establiment.

5. Els pessebres seran valorats per part d'un jurat mitjançant una puntuació (fins a un màxim de 100 punts) que

tindrà en compte els següents criteris:

- Utilització de materials reciclats

- Elaboració

pròpia

- Il·luminació

- Aigua

- Moviment

- figures

- Originalitat

6. Les inscripcions es poden dur a terme entre l'1 i el 16 de desembre a les oficines d'Atenció al ciutadà de

l'Ajuntament de Riudoms en el seu horari d'obertura.

7. El jurat es desplaçarà a veure els pessebres entre el 19 i el 23 de desembre, sempre amb previ avís.

8. El jurat estarà format per:

- Un membre de l'AMPA de l'Escola de Música

- Un membre de l'AMPA de l'Escola Cavaller Arnau

- Un membre de l'AMPA de l'Escola Beat Bonaventura Gran

- Un membre de l'AMPA de l'Institut Joan Guinjoan

- El guanyador del premi al millor pessebre del concurs en l'edició anterior, sempre i quan sigui major d'edat.

9. Les visites es podran realitzar amb un mínim de tres membres del jurat.

10. La publicació dels guanyadors es farà mitjançant la web de l'Ajuntament a partir del 30 de desembre.

11. L'entrega de premis serà efectuada pels SSMM els Reis d'Orient el dia 5 de gener després del discurs tradicional.

CIE: BOPT

12. La recollida dels premis es realitzarà a les oficines municipals de l'Ajuntament de Riudoms. Pel lliurament del

premi infantil, serà necessària la representació i acceptació per part dels pares o tutors legals de l'infant. 13. Hi haurà quatre modalitats de premis:

- El millor pessebre (modalitat adult): 100EUR

- El millor pessebre infantil (modalitat infantil): lot de jocs i llibres valorats en 100 EUR

- El millor pessebre de mostrador (modalitat comerç local): 100 EUR

- Premi a l'originalitat (modalitat infantil o adult): lot de jocs i llibres valorats en 100 EUR (infantil) o 100 EUR (adult)

14. El jurat es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst en aquestes bases.

15. En cas que les obres presentades no reunissin els objectius marcats, el jurat es reserva el dret de declarar

alguna de les modalitats desertes.

16. El fet de participar en el concurs comporta la total acceptació d'aquestes bases.

Tercer.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de l'Ajuntament, al tauler d'anuncis de la corporació i al BOP de

Tarragona.

...»

La secretària, Carmen Alcoverro Beltrán

Riudoms, 17 de novembre de 2016

Contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar Recurs potestatiu de reposició

davant el mateix òrgan que l'ha dictat, al termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació; de

conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

Administracions Públiques.

En cas contrari, podeu interposar Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de

Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la notificació del present acte, atesos els

articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

CIE: BOPT