Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Padró fiscal per al subministrament d'aigua potable, 3r trimestre de 2016. Exposició pública. Cobrament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09240

Ajuntament de la Riera de Gaià

Anunci de cobrança

Mitjançant Decret d'Alcaldia 231/2016 de data 20 d'octubre de 2016, s'ha aprovat el padró fiscal pel subministrament

d'aigua potable del tercer trimestre de 2016

Es posa en general coneixement:

Primer:

Que els rebuts corresponents al padró pel subministrament d'aigua del tercer trimestre de 2016, es troben al

cobrament.

Segon: Termini d'ingrés

Del 20 d'octubre al 19 de desembre de 2016

Tercer: Lloc de pagament

BBVA ?EUR" C/Sant Antoni 7 bis

La Riera de Gaià

Quart: Modalitat d'ingrés

Per a domiciliacions bancàries

Ingrés directe a l'oficina bancària.

Cinquè: Dies i hores d'ingrés

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h.

Sisè: Advertència

D'acord amb els articles 69 i següents del Reial Decret 939/2005 pel qual s'aprova el Reglament General de

Recaptació, el dia següent a la finalització del termini d'ingrés en voluntària, s'iniciarà el període executiu amb el

següent efecte:

a) Meritació i liquidació del 20% de recàrrec de constrenyiment.

b) Meritació i liquidació d'interessos de demora

c) Inici de l'expedient per la retirada de comptador.

d) Execució del patrimoni del deutor per via de constrenyiment.

Setè:

a) L'Ajuntament amb l'oportuna garantia pot concedir, prèvia sol·licitud, ajornament o fraccionament de les condicions

que estableixi el Reglament General de Recaptació, prèvia sol·licitud per escrit.

b) Els padrons estan a disposició dels contribuents interessats per examinar-los, i efectuar possibles reclamacions

davant el servei de gestió tributària de l'Ajuntament per escrit.

c) Les altes, baixes i modificacions es tramitaran davant l'àrea de gestió i llicències per escrit.

d) Les anomalies que sorgeixin en els actes de gestió recaptatòria, són reclamades davant la Tresoreria per escrit.

e) La interposició del recurs no suspèn l'obligació de fer efectiu l'import liquidat llevat dels supòsits previstos en el

Reglament General de Recaptació.

La Riera de Gaià 20 d'octubre de 2016

Secretària-interventora, Marta Cajide Barbeito

CIE: BOPT