Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Padró fiscal per a la conservació del cementiri municipal, exercici 2016. Exposició pública. Cobrament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09237

Ajuntament de la Riera de Gaià

Anunci de cobrança

Mitjançant Decret d'Alcaldia 274/2016 d'11 de novembre de 2016, s'ha aprovat el padró fiscal per la conservació del

cementiri municipal per l'exercici 2016.

Es posa en general coneixement:

Primer:

Que els rebuts corresponents al padró de la Taxa anual per la conservació, manteniment de nínxols, sepultures i

altres per l'exercici 2016, es troben al cobrament.

Segon: Termini d'ingrés

Del dia 15 de novembre de 2016 al 15 de gener de 2017

Tercer: Lloc de pagament

BBVA ?EUR" C/ Sant Antoni 7 bis

La Riera de Gaià

Quart: Modalitat d'ingrés

Per a domiciliacions bancàries

Ingrés directe a l'oficina bancària.

Cinquè: Dies i hores d'ingrés

De dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h.

Sisè: Advertència

D'acord amb els articles 69 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament

General de Recaptació, el dia següent a la finalització del termini d'ingrés en voluntària, s'iniciarà el període executiu

amb el següent efecte:

a) Meritació i liquidació del 20% de recàrrec de constrenyiment.

b) Meritació i liquidació d'interessos de demora

c) Execució del patrimoni del deutor per via de constrenyiment.

Setè:

a) L'Ajuntament amb l'oportuna garantia por concedir, prèvia sol·licitud, ajornament o fraccionament de les

condicions que estableixi el Reglament General de Recaptació, prèvia sol·licitud per escrit.

b) Els padrons estan a disposició dels contribuents interessats per examinar-los, i efectuar possibles reclamacions

davant el servei de gestió tributària de l'Ajuntament per escrit.

c) Les altes, baixes i modificacions es tramitaran davant l'àrea de gestió i llicències per escrit.

d) Les anomalies que sorgeixin en els actes de gestió recaptatòria, són reclamades davant la Tresoreria per escrit.

e) La interposició del recurs no suspèn l'obligació de fer efectiu l'import liquidat llevat dels supòsits previstos en el

Reglament General de Recaptació.

La Riera de Gaià, 15 de novembre de 2016

La secretària-interventora, Marta Cajide Barbeito

CIE: BOPT