Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte bàsic i executiu d'ampliació dels vestidors del complex esportiu de La Pastoreta. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09252

Ajuntament de Reus

Servei d'Aprovisionaments - Contractació i Patrimoni

E D I C T E

Aprovat inicialment per Decret del regidor delegat de l'?EURrea d'Urbanisme del dia 17 de novembre de 2016, el

projecte bàsic i executiu d'ampliació dels vestidors del complex esportiu de «La Pastoreta».

S'exposa al públic l'esmentat projecte, d'acord amb l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel

qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 37 del Decret 179/1995, de 13

de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, durant el termini de 30 dies

hàbils, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions.

En cas que no hi hagi al·legacions en el període d'exposició pública, el projecte esdevindrà aprovat amb caràcter

definitiu.

Reus, 17 de novembre de 2016

El secretari general, per delegació de signatura, l'adjunta a la Secretaria General, M. Rosa Ferré Amador

CIE: BOPT