Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació núm. 1 del pressupost de 2016. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09230

Ajuntament de Prades

ANUNCI

de l'Ajuntament de la Prades, sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del pressupost de 2016 (19-2015)

L'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost general de l'exercici de 2016, s'ha publicat al BOP

número 198, del dia 18 d'octubre de 2016 i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha

quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols modificats.

DESPESES

Capítol

Denominació

Inicial

Modificació

Definitiu

C) OPERACIONS fiNANCERES

9

Passius financers

67.027,00

130.000,00

197.027,00

INGRESSOS

Capítol

Denominació

Inicial

Modificació

Definitiu

B) OPERACIONS fiNANCERES

9

Passius financers

0,00

130.000,00

130.000,00

Prades, 17 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Lídia Bargas i Musoy

CIE: BOPT