Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general per a l'exercici 2017. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09530

Ajuntament dels Pallaresos

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2016 ha aprovat els documents que s'indiquen,

els quals, per virtut del present edicte, se sotmeten a informació pública junt amb llurs expedients administratius

complerts, als efectes de la llur consulta i presentació de les al·legacions que s'estimin oportunes durant els terminis

que s'expressen:

Aprovació provisional del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2017 amb un import total de

3.324.000,00 EUR i amb la plantilla de personal.

Termini: 15 dies.

Aquest expedient esdevindrà definitivament aprovat de forma automàtica tàcita sense necessitat d'un nou acord

exprés del Ple si durant aquest termini no es presenta cap al·legació, quina circumstància serà declarada per Decret

de l'Alcaldia.

Els Pallaresos, 25 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Maria Nolla Cabellos

CIE: BOPT