Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Clàusules i licitació de les obres de renovació d'un tram del clavegueram del c/ Major i de renovació de la xarxa d'aigua potable al municipi. Procediment obert ordinari. Exp. 08/2016 i 09/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09219

Ajuntament de Margalef

ANUNCI LICITACI?"

D'acord amb l'acord del Ple de data 16 de novembre de 2016, pel qual es va aprovar l'expedient de contractació,

mitjançant procediment obert, per l'execució de les obres incloses en el Projecte de renovació d'un tram del

clavegueram del carrer Major i en el Projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable al municipi, juntament amb

el Plec de clàusules administratives particulars. Així mateix va acordar la iniciació del procediment d'adjudicació

condicionada a l'aprovació definitiva dels projectes tècnics.

Per mitjà del present s'anuncia la celebració de l'acte licitatori, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al Plec de

clàusules administratives aprovat, d'acord amb el següent detall:

1. Entitat adjudicadora.

Organisme: Ajuntament de Margalef

Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

Número d'expedient: 08/2016 i 09/2016

2. Objecte del contracte.

Descripció de l'objecte: les obres incloses en el Projecte de renovació d'un tram del clavegueram del carrer Major i

en el Projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable al municipi

3. Tramitació i procediment.

Tramitació: ordinària

Procediment: obert, amb diversos criteris d'adjudicació.

4. Tipus de licitació:

Import de licitació:

Lot 1. Obres de renovació del clavegueram del carrer Major .................... 19.590,72 EUR

Lot 2. Obres de renovació de la xarxa d'aigua potable .............................. 34.322,31 EUR

Valor estimat del contracte: 53.913,03 EUR

5. Règim de Garanties:

Garantia definitiva: 5 % de l'import d'adjudicació.

6. Obtenció de documentació i informació.

Telèfon: 977819167

Correu electrònic: aj.margalef@altanet.org

Web municipal (perfil del contractant): http://www.margalef.altanet.org/perfil/

Data límit d'obtenció de documents i informació: 26 dies naturals des de la publicació en el BOPT.

7. Requisits específics del contractista.

Els establerts en el plec de clàusules administratives particulars.

8. Criteris d'adjudicació:

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a

diversos d'adjudicació.

Lot 1 ?EUR" Obres de renovació d'un tram del clavegueram del carrer Major

En ordre decreixent:

a) Oferta econòmica ............................................................................................................................. fins a 50 punts.

Es valorarà: calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació el pressupost base de licitació:

Baixa de l'oferta: 100 [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)]

L'assignació de punts es farà mitjançant una distribució lineal entre els punts indicats:

CIE: BOPT

- Sense baixa 0 punts.

- Baixa major 60 punts. b) Pel compromís d'execució de les millores previstes en l'Annex 6 del Projecte s'atorgaran 30 punts.

Obres necessàries per anellar la xarxa d'aigua potable existent.

c) Ampliació del termini de garantia .................................................................................................... fins a 20 punts.

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini de

garantia mínim establert en aquests plecs de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:

AMPLIACI?" TERMINI

PUNTS

6 mesos

5 punts

12 mesos

10 punts

18 mesos

15 punts

24 mesos

20 punts

Lot 2 ?EUR" Renovació de la xarxa d'aigua potable

En ordre decreixent:

d) Oferta econòmica ............................................................................................................................. fins a 60 punts.

Es valorarà: calculant el percentatge de baixa de cada oferta econòmica en relació el pressupost base de licitació:

Baixa de l'oferta: 100 [1-(Pressupost oferta/pressupost licitació)]

L'assignació de punts es farà mitjançant una distribució lineal entre els punts indicats:

- Sense baixa 0 punts.

- Baixa major 60 punts.

e) Ampliació del termini de garantia .....................................................................................................fins a 40 punts.

Es valorarà l'ampliació del termini de la garantia ofertada pel licitador o candidat per damunt del termini de

garantia mínim establert en aquests plecs de clàusules. La valoració es farà d'acord amb el següent criteri:

AMPLIACI?" TERMINI

PUNTS

6 mesos

10 punts

12 mesos

20 punts

18 mesos

30 punts

24 mesos

40 punts

9. Presentació de les ofertes.

Data límit de presentació: 26è dia a comptar des de la publicació de l'anunci de licitació en el BOPT.

Documentació a presentar: La prevista a la clàusula núm. 14 del Plec

Lloc de presentació: Registre Entrades de l'Ajuntament

Si la documentació no es presenta directament al registre, sinó per correu, caldrà fer anunci previ d'aquest fet,

mitjançant correu electrònic aj.margalef@altanet.org

10. Obertura de les ofertes.

Entitat: Ajuntament de Margalef

Domicili: Plaça Sant Miquel 15

Localitat: Margalef, Tarragona

Data: Primer dimecres des de la data de finalització del termini per presentar ofertes

Hora: 12:00

11. Altres informacions:

12. Despeses d'anuncis:

L'import total de les despeses de publicitat de la licitació les haurà d'abonar l'adjudicatari.

Margalef, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, Joaquin Vilà Gibert

CIE: BOPT