Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte de les obres de millora del pou i dipòsit per l'abastament d'aigua potable. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09279

Ajuntament de Freginals

ANUNCI

Per Acord de Ple de l'Ajuntament de Freginals es va aprovar el següent:

PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte de les "Obres de millora del pou i dipòsit municipal per l'abastament

d'aigua potable", redactat pels Serveis Tècnics Municipals conjuntament amb l'enginyeria ALBACAR ENGINYERS,

S.L.P., amb un pressupost de 305.907,44 EUR i 64.240,56 EUR d'IVA (370.148,00 EUR).

SEGON.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la

Generalitat de Catalunya i s'ha d'inserir al tauler d'anuncis de la corporació.

TERCER.- Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a

comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat,

en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

La qual cosa es fa pública als efectes oportuns.

Freginals, 30 de setembre de 2016

L'alcalde, Josep Roncero Pallarés

CIE: BOPT