Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Memòria de les obres d'arranjament del camí de les Mares de Déu. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09251

Ajuntament de Deltebre

E D I C T E

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament ha aprovat inicialment, en la sessió extraordinària de 17 de novembre

de 2016, la memòria valorada de les obres d'arranjament del camí de les Mares de Déu, redactada per l'arquitecte

tècnic municipal Joan Lafarga Ariño, amb un pressupost d'execució per contracta de divuit mil quatre-cents noranta-

vuit euros i trenta-sis cèntims //18.498,36.-//EUR., IVA inclòs.

Aquesta memòria valorada s'exposa al públic pel termini de 30 dies conforme s'estableix a l'art. 37 del Reglament

d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, a la fi de que els interessats

legítims puguin examinar-la i adduir contra la mateixa les reclamacions que considerin pertinents.

Al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament estarà igualment exposat aquest edicte i a l'?EURrea de Dinamització Territorial

i Imatge de Poble subàrea de gestió territorial podrà examinar-se la memòria valorada de què es tracta en hores

d'oficina.

La qual cosa es publica per a general coneixement.

Deltebre, 18 de novembre de 2016

David Torres Fabra, secretari acctal.

CIE: BOPT