Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal en relació a la taxa per subministrament d'aigua. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09416

Ajuntament de Conesa

E D I C T E

ORDENANCES fiSCALS 2016

Aprovada inicialment pel Ple d'aquesta Corporació de Conesa en sessió extraordinària de data 17 de novembre de

2016 la modificació Ordenança fiscal referent a les taxa pel subministrament de l'aigua.

Queden exposats al públic, a la Intervenció d'aquest Ajuntament, i en hores d'oficina els corresponents acords amb

els seus expedients i d'altres antecedents per a la fixació dels elements necessaris en esguard a la determinació

de les respectives quotes tributàries, així com els textos de les respectives ordenances, pel termini de trenta dies

hàbils, a comptar des del següent a la publicació d'aquest anunci en el "Butlletí Oficial de la Província" per tal que

puguin presentar-se reclamacions i sugerències; donant compliment a l'art. 17.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004

de 5 de març.

Conesa, 23 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Judit Trepat Ampurdanés

CIE: BOPT