Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança reguladora de la tinença d'animals de companyia i de gossos potencialment perillosos. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09224

Ajuntament de Colldejou

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Colldejou, en la sessió de data 4 de novembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar

inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia i de gossos potencialment

perillosos, sotmetre-la a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant

el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de l'Ordenança es poden consultar a

les oficines municipals tots els dies feiners, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present

Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de

Catalunya i al diari Ara.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública,

per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions

públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, l'Ordenança esdevindrà aprovada definitivament sense cap tràmit

ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l'article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal

i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en

concordança amb l'article 66 del ROAS.

Colldejou, 16 de novembre de 2016

Jordi Sierra Salsench, alcalde

CIE: BOPT