Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pla econòmic financer per al període 2016-2017. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09222

Ajuntament de Colldejou

Edicte

Per acord del Ple de data 4 de novembre de 2016, en sessió ordinària es va aprovar el Pla econòmic financer pel

període 2016-2017.

De conformitat a allò previst a l'article 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i

sostenibilitat financera, es publica amb caràcter exclusivament informatiu, el contingut del Pla.

Colldejou, 16 de novembre de 2016

Jordi Sierra Salsench, alcalde

CIE: BOPT