Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Cessament i nomenament del 3r tinent d'alcalde. Resolució d'Alcaldia 2016/539
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09264

Ajuntament del Catllar

E D I C T E

Mitjançant Resolució de l'Alcaldia número 2016/539, de 24 d'octubre, s'ha cessat com a membre de la Junta de

Govern el següent regidor:

- Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, tercer tinent d'alcalde.

En la mateixa resolució s'ha nomenat com a membre de la Junta de Govern la regidora:

- Sra. Teresa M. Canela i Armengol, tercera tinent d'alcalde

La qual cosa es fa pública, de conformitat amb el que disposa l'article 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

El Catllar, 25 d'octubre de 2016

L'alcalde, Joan Díaz i Rull

CIE: BOPT