Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Incoació de l'expedient d'autorització de la reforma del mas de la Teuleria en sòl no urbanitzable, a la parc. 16 del pol. 3
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09275

Ajuntament de Bot

ANUNCI

Informació pública d'expedient per a la reforma del Mas de la Teuleria en sòl no urbanitzable.

S'ha incoat expedient d'autorització de la reforma del mas de la Teuleria en sòl no urbanitzable, a la parcel·la 16

del polígon 3.

En compliment del que es disposa al Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció

de la legalitat urbanística, se sotmet a informació pública, per un període d'un mes, l'expedient citat, a l'efecte que

els interessats puguin formular les al·legacions que estimin convenients abans de la definitiva aprovació.

Durant el termini indicat l'esmentat expedient estarà a disposició d'aquells que vulguin examinar-lo a la Secretaria

Municipal.

A Bot, a 18 de novembre de 2016

L'alcalde, Lluís Agut Solé

CIE: BOPT