Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general per a l'exercici 2017. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09281

Ajuntament de les Borges del Camp

EDICTE

Format el projecte de Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2017, el Ple de l'Ajuntament, en sessió

ordinària realitzada el dia 17 de novembre de 2016, adoptà, els següents acords:

1. Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2017, amb un total consolidat de

2.364.673,35 EUR d'ingressos i 2.364.673,35 EUR de despeses, d'acord amb el següent detall, així com la seva plantilla

orgànica i la relació de llocs de treball:

Ajuntament 1.660.089,35 EUR d'ingressos i 1.660.089,35 EUR de despeses

Residència 676.000,00 EUR d'ingressos i 676.000,00 EUR de despeses

Les Borges Gestió 28.584,00 EUR d'ingressos i 28.584,00 EUR de despeses

2. Exposar-lo al públic durant un termini de 20 dies hàbils, per tal que tothom que hi estigui interessat pugui consultarlo i presentar al·legacions i suggeriments si ho creuen convenient.

3. En el supòsit que no es presenti cap al·legació, un cop transcorregut el termini l'expedient s'entendrà definitivament

aprovat i es publicarà al BOPT el pressupost resumit per capítols i el detall de la plantilla de personal.

Les Borges del Camp, 18 de novembre de 2016

Joaquim Calatayud Casals, alcalde

CIE: BOPT