Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de les ordenances fiscals exercici 2017: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09268

Ajuntament de l'Arboç

EDICTE

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 29 de setembre de 2016, ha aprovat definitivament

la revisió de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2017, quedant aprovades definitivament les modificacions

següents:

MODIfiCACIONS QUE ES REALITZEN A LES SEGÜENTS ORDENANCES fiSCALS:

- ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:

Es modifica l'Article 1. Determinació de la quota líquida de l'Annex en el següent sentit:

Article 1. Determinació de la quota líquida:

Tipus de béns immobles

Tipus

Béns immobles rústics

0,806

- ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 2 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECON?'MIQUES:

Es modifica l' Article 1. Naturalesa i fet imposable en el següent sentit:

Allà on deia:

6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la reparació en tallers

propis.

Ha de dir:

6. No té la consideració d'activitat econòmica la utilització de mitjans de transports propis, ni la reparació en tallers

propis, sempre que a través d'uns i altres no es prestin serveis a tercers.

Es modifica l' Article 6. Exempcions en el següent sentit:

Allà on deia:

1. Estan exempts de l'impost:

b) Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes

impositius d'aquest impost en què aquella s'exerceixi. A aquests efectes, no es considera que s'ha produït l'inici

de l'exercici d'una activitat quan aquesta s'hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que

concorre, entre d'altres, en els casos de:

- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

- Transformació de societats.

- Quan el subjecte passiu formi part d'un grup de societats, en el sentit de l'article 42 del codi de comerç, i

alguna de les societats integrants d'aquest l'hagi exercit amb anterioritat.

3. Els beneficiaris de les exempcions de les lletres a), b), c), d), g) i h) de l'apartat 1 d'aquest article no estan obligats

a presentar declaració d'alta.

Ha de dir:

1. Estan exempts de l'impost:

b) Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes

impositius d'aquest impost en què aquella s'exerceixi. A aquests efectes, no es considera que s'ha produït l'inici

de l'exercici d'una activitat quan aquesta s'hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat, circumstància que

s'entén que, entre d'altres casos, concorre en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

CIE: BOPT

3. Els beneficiaris de les exempcions de les lletres a), d), g) i h) de l'apartat 1 d'aquest article no estan obligats a

presentar declaració d'alta. Es modifica l' Article 7. Bonificacions en el següent sentit:

Allà on deia:

1. Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota de l'impost les cooperatives, així com les unions,

federacions i confederacions de cooperatives i les societats agràries de transformació.

Ha de dir:

1. Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota de l'impost les cooperatives protegides i especialment

protegides, així com les unions, federacions i confederacions de cooperatives i les societats agràries de transformació,

en el termes establerts per la Llei 20/1990, de Règim fiscal de cooperatives.

Es modifica l' Article 8. Determinació de la quota en el següent sentit:

Allà on deia:

2. El coeficient de ponderació en funció del volum net de negoci, es determina per aplicació del següent quadre:

Import volum net de negocis (euros)

Coeficient

De 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00

1,29

De 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00

1,30

De 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00

1,32

De 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00

1,33

Més de 100.000.000,00

1,35

Sense xifra neta de negoci

1,31

Ha de dir:

2. El coeficient de ponderació en funció del volum net de negoci, es determina per aplicació del que s'estableix a

l'art. 86 del TRLHL

S'elimina el paràgraf següent de l'Article 9. Període impositiu i meritació.

" (...)

No obstant, en els supòsits de fusió, escissió i aportacions de branques d'activitat regulats en el Capítol VIII del Títol

VII del Text refós de la Llei de l'Impost sobre societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, les

declaracions d'alta i baixa que hagin de presentar respectivament les entitats que iniciïn o cessin en l'exercici de

l'activitat produiran efectes a partir de l'1 de gener de l'any següent a aquell en que es produeixi la fusió, escissió

o aportació de branca d'activitat de que es tracti. En conseqüència, respecte de l'any en el que hagi de tenir lloc

l'operació, no procedirà devolució o ingrés algun derivat del prorrateig de les quotes pels trimestres durant els quals

aquestes entitats hagin realitzat efectivament l'activitat."

Es modifica l' Article 10. Gestió tributària de l'impost en el següent sentit:

Allà on deia:

5. La inclusió d'un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l'alteració de qualsevol de les dades, són

actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que l'acte s'hagi dictat per aquesta Administració

municipal, el recurs de reposició previst a l'article 14 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals,

aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i contra la resolució d'aquest, reclamació econòmico-

administrativa davant el tribunal corresponent.

6. Els subjectes passius estan obligats a presentar la declaració d'alta en la matrícula de l'impost, l'han de presentar

abans del transcurs d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Estan, tanmateix, obligats a presentar declaració d'alta en la matrícula els subjectes passius que estan aplicant

alguna de les exempcions establertes en l'impost, en cas que deixin de complir les condicions exigides per a la seva

aplicació, la declaració d'alta es presenta durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en què el subjecte

passiu resulta obligat a contribuir per l'impost.

7. Els subjectes passius estan obligats a presentar declaració comunicant les variacions d'ordre físic, econòmic

CIE: BOPT

o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2 de la Instrucció, que es produeixen en

l'exercici de les activitats gravades i que tenen transcendència a efectes de la seva tributació per aquest impost. Cal presentar les declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es produeix la

circumstància que motiva la variació, i tenen efectes en la matrícula del període impositiu immediat següent.

9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presenten davant l'Agència Estatal d'Administració Tributària o de

l'entitat que té delegada la gestió censal del tribut, en la forma i models en què es determini.

Ha de dir:

5. La inclusió d'un subjecte passiu en la matrícula i la seva exclusió o l'alteració de qualsevol de les dades, són actes

administratius contra els quals es pot interposar el recurs de reposició previst a l'article 14 del TRLHL, i contra la

resolució d'aquest, reclamació econòmico-administrativa davant el tribunal corresponent..

6. Els subjectes passius que no estiguin exempts de l'Impost estan obligats a presentar la declaració d'alta en la

matrícula de l'impost abans del transcurs d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Estan, tanmateix, obligats a presentar la declaració d'alta en la matrícula els subjectes passius que vinguessin

aplicant alguna de les exempcions establertes en l'impost, en cas que deixin de complir les condicions exigides per

a la seva aplicació, durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en què el subjecte passiu resulta obligat

a contribuir per l'impost.

7. Els subjectes passius estan obligats a comunicar, per mitjà de la corresponent declaració, les variacions d'ordre

físic, econòmic o jurídic, en particular les variacions a les quals fa referència la regla 14.2 de la Instrucció, que es

produeixen en l'exercici de les activitats gravades i que tenen transcendència a efectes de la seva tributació per

aquest impost. Cal presentar les declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en

la qual es produeix la circumstància que motiva la variació, i tenen efectes en la matrícula del període impositiu

immediat següent.

9. Les declaracions d'alta, variació o baixa es presenten davant BASE-Gestió d'Ingresos, Organisme autònom de

la Diputació de Tarragona, entitat que té delegada la gestió censal del tribut, en la forma i models en què determini.

Es modifica l' Article 11. Règim de gestió en el següent sentit:

Allà on deia:

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, es realitza

per aquest Ajuntament o entitat que té delegada la gestió censal, tributària i la inspecció del tribut i comprèn la

formació dels censos de l'impost, la qualificació de les activitats econòmiques, l'assenyalament de les quotes de

tarifa, l'elaboració de la matrícula i, en general, totes les funcions que integren la gestió censal de l'impost, en els

termes assenyalats en el paràgraf primer de l'article 91.1 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel

Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i les funcions de concessió i denegació d'exempcions de caràcter

pregat, amb sol·licitud prèvia del reconeixement del dit benefici fiscal en formular la corresponent declaració d'alta

en la matrícula, pràctica de les liquidacions, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de

devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per la

informació i assistència al contribuent per formular les corresponents declaracions.

Ha de dir:

1. La formació de la matrícula de l'impost, la qualificació de les activitats econòmiques, l'assenyalament de les

quotes corresponents i, en general, la gestió censal del tribut correspon a la Diputació de Tarragona.

La notificació d'aquests actes la practicarà BASE-Gestió d'Ingressos, Organisme autònom de la Diputació de

Tarragona, juntament amb la notificació de les liquidacions conduents a determinar els deutes tributaris.

2. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost la du

a terme la Diputació de Tarragona a través del seu Organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos, i comprenen

les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a

determinar els deutes tributaris, emissió dels instruments de cobrament, resolució dels expedients de devolució

d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra els esmentats actes i actuacions per informar

i assistir el contribuent referides a les matèries incloses en aquest apartat.

3. La inspecció d'aquest impost la duen a terme els òrgans competents de la Diputació de Tarragona a través del

seu Organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos, tot això en els termes que disposi el ministre d'Hisenda.

4. En tot cas el coneixement de les reclamacions que s'interposin contra els actes de gestió censal dictats per

la Diputació de Tarragona, a través del seu Organisme autònom BASE-Gestió d'Ingressos, a què es refereix el

paràgraf primer de l'apartat 1 d'aquest article correspon als tribunals econòmics administratius de l'Estat.

De la mateixa manera, correspon als tribunals econòmics administratius conèixer de les reclamacions que

s'interposin contra els actes dictats en virtut de la delegació que preveu l'apartat 3 d'aquest article que suposin

CIE: BOPT

inclusió, exclusió o alteració de les dades incloses en els censos de l'impost. Es modifica l' Article 12. Padrons en el següent sentit:

Allà on deia:

Article 12. Padrons.

1. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el padró i en la resta de documents expressius de les

seves variacions elaborades per l'ens que realitza la gestió censal.

2. La recaptació de les quotes líquides es realitza mitjançant el sistema de padró fiscal anual, que, un cop aprovat,

s'exposa al públic durant el termini d'un mes perquè els interessats puguin examinar lo i, en el seu cas, formular

les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'anuncia al Butlletí oficial de la província i produeix els efectes de

notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

3. finalitzat el període d'exposició pública es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 del Text Refós

de la Llei d'Hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitza en el període de cobrament que fixa l'Ajuntament o

administració encarregada de la gestió, tot anunciant lo per mitjà d'edictes publicats al Butlletí oficial de la província,

sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de pagament voluntari és inferior a

dos mesos.

Ha de dir:

Article 12. Liquidació, Notificació i Ingrés

1. La Diputació de Tarragona a través del seu Organisme autònom, BASE - Gestió d'Ingressos, practica les

liquidacions de l'impost.

2. La notificació de les liquidacions anuals de l'impost es realitza de manera col·lectiva i el període de cobrament

és el que fixa l'Ajuntament o administració encarregada de la gestió, tot anunciant lo per mitjà d'edictes publicats

al Butlletí oficial de la província, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el període de

pagament voluntari és inferior a dos mesos.

3. Les liquidacions tributàries conseqüència de les declaracions d'alta, baixa i/o variació, es notifiquen de conformitat

amb els articles 101 i 102 de la LGT, i s'atorga el període de pagament de l'article 62 d'aquesta norma.

4. Contra les liquidacions es pot interposar el recurs de reposició regulat a l'article 14 del TRLHL.

S'elimina l'Article 13. Inspecció.

- ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCI?" MEC?EURNICA:

Es modifica l' Annex. Article 1. Determinació de la quota líquida en el següent sentit:

Allà on deia:

11. Els vehicles tot terreny es consideraran com a turismes.

Ha de dir:

10. Els vehicles tot terreny es consideren com a turismes.

S'afegeix a l' Annex. Article 1. Determinació de la quota líquida l'epígraf següent:

11. Els vehicles elèctrics que tinguin la consideració de lleuger es consideraran com a ciclomotors, mentre que les

motocicletes elèctriques tenen la consideració, a l'efecte d'aquest impost, de motocicletes fins a 125 cc.

- ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 4 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA

URBANA:

Es modifica l' Article 1. Naturalesa i fet imposable. Casos de no subjecció en el següent sentit:

Allà on deia:

2. No estan subjectes a aquest impost:

e) Les transmissions de terrenys realitzades en virtut d'operacions a les que resulti aplicable el règim especial de

les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors regulat al Capítol VIII del Títol VII del Text refós

de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, a excepció de les

CIE: BOPT

relatives a terrenys que, transmesos en virtut d'operacions no dineràries, no es troben integrats en un branca

d'activitat. g) No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat

de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena

de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit,

d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el

règim jurídic de les societats de gestió d'actius.

No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de

Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, a entitats participades directament o indirectament

per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada

en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència d'aquesta.

No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d'Actius

Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir amb el seu

objecte social, als fons d'actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14

de novembre.

No es meritarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els esmentats Fons durant el

període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst

en l'apartat 10 de la disposició addicional desena.

Ha de dir:

2. No estan subjectes a aquest impost:

e) Les transmissions de terrenys realitzades en virtut d'operacions a les que resulti aplicable el règim especial de

les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors regulat al Capítol VII del Títol VII del Text refós

de la Llei de l'Impost sobre Societats, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, a excepció de les

relatives a terrenys que, transmesos en virtut d'operacions no dineràries, no es troben integrats en un branca

d'activitat.

g) No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat

de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA regulada en la disposició addicional setena

de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit, que se li hagin transferit,

d'acord amb el que estableix l'article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s'estableix el

règim jurídic de les societats de gestió d'actius.

h) No es produirà la meritació de l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la

Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, a entitats participades directament o

indirectament per aquesta Societat en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de

l'entitat participada en el moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència d'aquesta.

i) No es meritarà l'impost amb ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió

d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, SA, o per les entitats constituïdes per aquesta per complir

amb el seu objecte social, als fons d'actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional desena de la Llei

9/2012, de 14 de novembre.

j) No es meritarà l'impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els esmentats Fons durant

el període de temps de manteniment de l'exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons,

previst en l'apartat 10 de la disposició addicional desena.

- ORDENANÇA fiSCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I

OBRES:

Es modifica l' Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament en el següent sentit:

Allà on deia:

5. L'autoliquidació a la que es fa referència en l'apartat 1 d'aquest article s'haurà de presentar dins dels terminis

establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament en període

voluntari. Serà data de còmput de l'inici del termini la data de notificació de l'atorgament de la llicència de

construcció, instal·lació o obra o de l'inici de les obres encara que no s'hagi obtingut la corresponent llicència.

Ha de dir:

5. L'autoliquidació a la que es fa referència en l'apartat 1 d'aquest article s'haurà de practicar per part del subjecte

CIE: BOPT

passiu en el moment de sol.licitar la llicència i haurà d'ingressar l'import resultant mitjançant les entitats col.

laboradores autoritzades. El termini per efectuar l'ingrés de l'autoliquidació serà de 30 dies naturals comptats a partir del següent al de la

presentació de la sol.licitud de la llicència o de la presentació de la declaració responsable o de la comunicació

prèvia. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la fi del termini d'ingrés es traslladarà al primer dia hàbil següent.

Joan Sans i Freixas, L'ALCALDE

L'Arboç, 18 de novembre de 2016

CIE: BOPT