Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions: exp. 20160931. Padró d'habitants
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09220

Ajuntament de l'Arboç

Edicte de citació als interessats per a ésser notificats per compareixença

No havent estat possible realitzar la notificació als interessats o als seus representants, per causes no imputables a

aquesta administració, i després de deixar constància a l'expedient de les circumstàncies d'haver intentant realitzar-

les, en compliment del que disposa l'art. 59.5 de la Llei 30/1992, es cita als habitants més avall indicats perquè

compareguin, per tal de notificar-los les actuacions que els afecten en relació al procediment que s'indica:

Procediment/Expedient : Padró Habitants ?EUR" 20160711

Decret núm.: 20160931

Habitant amb document núm.:

M. L.

X8418709L

T.M. G. X8037022V

La tramitació del procediment esmentat, relatiu a la notificació individual corresponent, es dur a terme al departament

de Padró d'Habitants de l'Ajuntament, situat al c. Major, 26 de l'Arboç.

Els interessats, o els seus representants, hauran de comparèixer per a ésser notificats a l'Oficina d'Atenció al

Ciutadà, situada a l'entrada de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del dia següent al de

la publicació d'aquest edicte en el BOP i BOE.

S'adverteix que a partir del dia següent d'haver transcorregut el termini sense haver comparegut, la notificació

s'entendrà practicada a tots els efectes.

Contra l'objecte d'aquest edicte, es podran presentar al·legacions en el termini de quinze dies, a comptar des del

dia següent de la publicació del present edicte.

Joan Sans i Freixas, l'alcalde

L'Arboç, 15 de novembre de 2016

CIE: BOPT