Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de serveis de neteja viària. Procediment obert ordinari
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 227
Fecha Disposición :
29/11/2016
Fecha Publicación :
29/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09280

Ajuntament de l'Aldea

ANUNCI

De conformitat amb l'Acord de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre de 2016, mitjançant aquest

anunci s'efectua convocatòria del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris

d'adjudicació, per a l'adjudicació del contracte de serveis de neteja viària, d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament de L'Aldea

b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Secretaria

2. Domicili: Av. Catalunya, s/n

3. Localitat i Codi Postal: l'Aldea, 43896

4. Telèfon: 977 45 00 12

5. Telefax: 977 45 08 63

6. Correu electrònic: ajuntament@laldea.cat

7. Adreça d'internet del Perfil de Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.ps

cp?reqCode=viewDetail&keyword=l%27aldea&idCap=14543115&ambit=&

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins el dia de finalització del termini de presentació

d'ofertes.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: contracte de serveis

b) Descripció de l'objecte: Neteja viària

c) Durada: 1 any

d) Admissió de Pròrroga: Sí, per un any més

e) CPV : 90610000-6-servei de neteja i escombrat de carrers

3. Tramitació i procediment.

a) Tramitació: Ordinària/ Anticipada

b) Procediment: Obert

c) Criteris d'Adjudicació: Es recullen a la clàusula 1.11 del PCAP, el qual es pot consultar en el perfil del contractant

de l'Ajuntament de l'Aldea

4. Pressupost base de licitació.

a) Import Net: 98.026, euros anuals més IVA corresponent.

5. Garanties exigides. Provisional: No s'exigeix / Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

6. Requisits específics del contractista: No és exigible la classificació empresarial, la solvència tècnica i econòmica-

financera exigida i que cal acreditar es regula a la clàusula 1.10 del PCAP

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 30 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOP i en el perfil

del contractant de l'anunci de licitació.

b) Modalitat de presentació: Veure clàusula 1.9 del PCAP

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Secretaria de l'Ajuntament de l'Aldea

2. Domicili: Av. Catalunya, s/n

3. Localitat i Codi Postal: L'Aldea, 43896

CIE: BOPT

4. Adreça electrònica: ajuntament@laldea.cat

f) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins l'adjudicació del contracte. 8. Obertura d'ofertes:

El sobre 1 s'obrirà el primer dia hàbil següent a la finalització del termini per al lliurament d'ofertes, en cas que

s'hagin enviat ofertes mitjançant correu ordinari l'obertura s'endarrerirà 10 dies i es farà el primer dia hàbil després

d'aquests o un cop s'hagin rebut les ofertes presentades per correu de les que es tingui constància segons el

TRLCSP.

L'acte d'obertura del sobre 2) se celebrarà a la Sala de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea a les 12 hores del matí

del següent dia hàbil després de l'obertura del sobre 1, sinó s'ha de posposar per errors formals o materials en

la documentació inclosa en el primer sobre. En cas que calgui donar tres dies per a la subsanació d'errors en la

documentació administrativa presentada es podrà endarrerir aquesta data fins a que s'hagi rebut la documentació

o fins que la Mesa cregui convenient, sense anar més enllà de 7 dies a comptar des de la data d'obertura del sobre

núm.1 referent a la documentació administrativa.

La mesa marcarà, en aquest moment, el dia en què s'ha d'obrir el sobre 3 que contindrà les proposicions econòmiques

i aquelles que no depenen d'un judici de valor.

9. Despeses de Publicitat: A càrrec de l'adjudicatari del contracte

L'Aldea, 17 de novembre de 2016

L'alcalde,

Signatura: Daniel Andreu i Falcó

CIE: BOPT