Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte del servei d'auditoria dels comptes anuals, exercicis 2016, 2017 i 2018
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
EMPRESES I SOCIETATS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-09455

Reus Transport Públic, SA

ANUNCI DE LICITACI?" DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE REUS

TRANSPORT PÚBLIC S.A. CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2016, 2017 I 2018

Entitat adjudicatària: REUS TRANSPORT PÚBLIC SA

Objecte del contracte: L'objecte del present plec és el servei d'auditoria dels comptes anuals de RTP corresponents

als exercicis 2016, 2017 i 2018, a que es fa referència en el corresponent plec de condicions tècniques que s'adjunta

com annex núm. 1.

Durada: TRES anys prorrogables fins dos altres anualitats més en les condicions previstes en el plec.

Criteris d'adjudicació:

Criteris quantificables de forma automàtica:

- Oferta econòmica . . . . . . . . . . . . . fins 80 punts

Criteris sotmesos a un judici de valor:

1.- Metodologia de treball: Es valorarà en funció de la descripció que realitzi el licitador de la metodologia i el

desenvolupament dels treballs i proves a realitzar, amb l'objectiu d'assegurar la qualitat dels treballs a realitzar.

També es valorarà el programa de treball que s'haurà de presentar en un esquema definit, detallant calendari i fases

d'actuacions ben detallat. (10 punts)

2.- Organigrama de l'empresa i descripció dels mitjans materials i personals per a la prestació del servei. Es

valoraran el nombre i característiques d'aquests mitjans que assegurin la prestació del servei amb la major qualitat

tècnica. (10 punts)

Pressupost anual de licitació: 6.200,00 EUR.

Valor estimat del contracte: 32.860,00 EUR.

Solvència econòmica i tècnica: d'acord el previst en la clàusula desena.

Solvència econòmica i financera:

Declaració sobre el volum global de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim del valor estimar del

contracte, l'exercici de major volum.

Solvència tècnica:

Relació dels principals serveis similars d'AUDITORIA DELS COMPTES ANUALS DE SOCIETATS MERCANTILS

DEL SECTOR PÚBLIC (definit com a tal pel text refós de la llei de contractes del sector públic) en els últims anys. En

particular s'haurà de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador o certificats d'execució de serveis,

la realització dels serveis esmentats en els últims 5 anys per import mínim del pressupost de licitació del contracte,

l'any de major execució, indicant les referències, l'import del contracte i els beneficiaris dels mateixos.

Garantia provisional: No se n'exigeix.

Obtenció de documentació i d'informació.

a) Entitat: REUS TRANSPORT PÚBLIC, SA

c) Telèfon/Fax: 977 300 006

d) Pàgina web: www.reustransport.cat

Requisits específics del contractista. Classificació: no se n'exigeix.

Presentació d'ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: 14:00 hores del primer dia laborable (dilluns a divendres) un cop finalitzat el termini de

13 dies naturals des del següent a la publicació del present anunci al BOP de Tarragona

b) Documentació que cal presentar: plec de clàusules particulars.

c) Lloc de presentació: Seu Reus Transport Públic (Josep Sardà i Cailà, s/n 2a planta Edifici Mercat Central. 43201

CIE: BOPT

Reus)

d) Admissió de variants: els previstos en el plec. Obertura del sobre B i C:

a) Lloc: Seu Grup Econòmic Ajuntament de Reus: Josep Sardà i Cailà, s/n 2 planta (edifici del Mercat Central)

b) Dia i hora: es publicarà al perfil del contractant

Reus, 15 de novembre de 2016

Assessoria Jurídica, Álvaro Mon Companys

CIE: BOPT