Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ricoh España, S.L.U., formalització del contracte de subministrament, mitjançant arrendament sense opció de compra, de dispositius multifuncionals per escanejar, copiar i imprimir. Exp. 2015 01 0058
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09200

Diputació de Tarragona

BASE - Gestió d'Ingressos - Contractació

ANUNCI FORMALITZACI?"

De conformitat amb allò que estableix l'art. 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) s'anuncia la formalització del contracte

de subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra de dispositius multifuncionals per escanejar,

copiar i imprimir per a les diverses dependències, oficines i punts d'atenció de BASE ?EUR" Gestió d'Ingressos (exp.

2015 01 0058) realitzada en data 2 de setembre de 2016, amb l'empresa RICOH ESPA?'A, SLU, per un import

de tres-cents vint mil tres-cents cinquanta-dos euros (320.352,00), més seixanta-set mil dos-cents setanta-tres

euros amb noranta-dos cèntims (67.273,92) en concepte d'IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives

particulars i tècniques i a la seva oferta.

Tarragona, 28 d'octubre de 2016

El secretari, p.d., Manel Jardí Boquera

CIE: BOPT