Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Fujitsu Technology Solutions, S.A., formalització del contracte de subministrament de maquinari Oracle per a la infraestructura del nou entorn d'integració de producció. Exp. 2015 01 0096
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09199

Diputació de Tarragona

BASE - Gestió d'Ingressos - Contractació

ANUNCI FORMALITZACI?"

De conformitat amb allò que estableix l'art. 154.2 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP) s'anuncia la formalització del contracte

de subministrament de maquinari Oracle per a la infraestructura del nou entorn d'integració de producció per a

BASE - Gestió d'Ingressos (exp. 2015 01 0096) realitzada en data 15 de setembre de 2016, amb l'empresa FUJITSU

TECHNOLOGY SOLUTIONS, SA, per un import de tres-cents vuitanta-un mil sis-cents quaranta-vuit euros amb

seixanta-tres cèntims (381.648,63), més vuitanta mil cent quaranta-sis euros amb vint-i-un cèntims (80.146,21) en

concepte d'IVA, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i tècniques i a la seva oferta.

Tarragona, 28 d'octubre de 2016

El secretari, p.d., Manel Jardí Boquera

CIE: BOPT