Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI urbà. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09389

Ajuntament de la Vilella Baixa

E D I C T E

L'Ajuntament de la Vilella Baixa, en la sessió ordinària realitzada el dia 17 de novembre de 2016, va adoptar amb

caràcter inicial l'acord pel qual s'aprova la modificació de la següent Ordenança fiscal:

- Ordenança fiscal reguladora IBI urbà.

De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el

text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'acord precedent se sotmet a informació pública i audiència

als interessats, per un període de 30 dies des de la publicació d'aquest al BOPT, de manera que, en aquest període,

es pugui examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que es considerin oportunes.

Transcorregut el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acord adoptat s'entendrà

aprovat definitivament.

La Vilella Baixa, 17 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Sabaté Gàsquez

CIE: BOPT