Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Merkamotor Tortosa, S.A. sol·licita modificació de l'activitat de venda de vehicles i altra a la ctra. de Tortosa l'Aldea km. 2
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09208

Ajuntament de Tortosa

EDICTE

MERKAMOTOR TORTOSA, SA, ha sol·licitat modificació substancial de l'activitat de venda de vehicles i taller de

reparació que disposa a la ctra. de Tortosa l'Aldea km 2 de Tortosa, consistent en la instal·lació d'una cabina de

pintura.

De conformitat amb allò que determina l'art. 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control

ambiental de les activitats, i del dret de la ciutadania a accedir a la informació sobre aquest procediment, se sotmet

a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des del següent al de la publicació d'aquest anunci al

BOP de Tarragona, durant els quals es podran presentar les al·legacions que s'estimin oportunes, podent consultar

l'expedient a la Unitat d'Activitats Reglades d'aquest Ajuntament.

Ferran Bel i Accensi, alcalde

Tortosa (Terres de l'Ebre), 15 de novembre de 2016

CIE: BOPT