Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost general exercici 2017 i plantilla de personal. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09191

Ajuntament de Tivissa

ANUNCI

Pressupost general

Exercici de 2017

A la Intervenció d'aquesta entitat local i de conformitat amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2

d'abril, i 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de

les hisendes locals, es troba exposat al públic, per poder-hi fer reclamacions, el pressupost general i la plantilla de

personal per a l'exercici 2017, aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 27 d'octubre de 2016

Les persones legítimament interessades, segons allò que disposa l'article 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel

qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i pels motiu enumerats en el punt 2 de l'article

151, podran presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent de la data de la publicació

d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General

c) ?'rgan davant el qual es reclama: Ple de l'Ajuntament

En el supòsit que no es presenti cap reclamació, el pressupost es considerarà definitivament aprovat.

Tivissa, 14 de novembre de 2016

L'alcalde, Jordi Jardí Pinyol

CIE: BOPT