Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del contracte de mediació d'assegurances. Procediment obert ordinari. Exp. POS-003-16
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09292

Ajuntament de Tarragona

Patronat Municipal d'Esports de Tarragona

ANUNCI

del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona, per a la licitació d'un servei.

Aprovat per l'òrgan competent d'aquest Patronat l'expedient de contractació per adjudicar per procediment obert

simplificat (DL 3/2016), del CONTRACTE DE MEDIACI?" D'ASSEGURANCES DEL PMET PER A L'ANY 2017,

i disposada l'obertura del procediment d'adjudicació, per mitjà del present, s'anuncia al públic la celebració del

següent acte licitatori:

1.- Entitat Adjudicadora:

a) Organisme: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Gerència

c) Número d'Expedient: POS-003-16

2.- Objecte del Contracte:

a) Descripció de l'objecte: L'objecte directe i determinat d'aquest contracte és la contractació de les ASSEGURANCES

DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA, MITJANÇANT SERVEI DE MEDIACI?", relacionats

a l'Annex I del plec de clàusules administratiu i al plec de clàusules tècniques.

b) Divisió per lots i número: NO

c) Llocs d'execució:

Les detallades al plec tècnic

d) Termini d'execució: 1 any, més 1 possible pròrroga d'un màxim d'1 any

3.- Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: ordinària

b) Procediment: obert, simplificat (DL 3/2016)

c) Criteri d'adjudicació: 1-Aplicació automàtica: fins a 110 punts (Oferta econòmica: fins a 45 punts; Franquícies

aplicables: fins a 40 punts; Millores: fins a 25 punts)

4.- Pressupost base de licitació: Preu pel contracte d'1 any: 42.150,00 EUR (exempts d'IVA)

Les ofertes hauran de ser a la baixa.

5.- Valor estimat del contracte: 84.300,00 EUR (exempt d'IVA), inclou totes les anualitats previstes així com la possible

pròrroga.

6.- Garanties:

Garantia Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació.

7.- Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

b) Domicili: carrer Francolí, 65-67

c) Localitat i Codi Postal: Tarragona 43006

d) Telèfon: 977.550.299

e) Fax: 977.550.875

f) ?" al perfil del Contractant: https://seu.tarragona.cat/pdc/

g) Data límit d'obtenció de documents i informació: no es fixa

8.- Requisits específics del contractista:

a) Classificació opcional: No s'exigeix

b) Altres requisits: els establerts al plec de clàusules administratives.

CIE: BOPT 9.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: En el termini de 15 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest

anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, llevat que sigui dissabte o festiu, cas en el qual es

traslladarà al següent dia hàbil. Aquest termini finalitzarà a les 15:00 hores.

b) Documentació a presentar: Els assenyalats als plecs de clàusules administratives i a l'Annex 1.

c) Lloc de presentació:

1.- Entitat: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA ?EUR" Instal·lacions.

2.- Domicili: Carrer Francolí, 65-67

3.- Localitat i codi postal: Tarragona, 43006

d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

e) Admissió de variants: no s'admeten.

10.- Obertura de les ofertes:

a) Entitat: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS DE TARRAGONA

b) Domicili: Carrer Francolí, 65-67

c) Localitat i codi postal: Tarragona, 43006

d) Data i hora obertura documentació tècnica (Sobre C): S'informarà al perfil del contractant.

11.- Recursos:

S'estarà al règim de recursos establert a la llei 39/2015

12.- Despeses d'anuncis:

Les despeses d'anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari. Import màxim: 1.500,00 EUR

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, de conformitat amb l'establert a l'article 142 del RDL 3/2011,

de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Tarragona, 18 de novembre de 2016

Ernesto Alcaine Mur, secretari delegat del Patronat Municipal d'Esports de Tarragona

CIE: BOPT