Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Memòria d'endegament i refecció del gual inundable existent a la Riera de la Selva, pas de la Verònica. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09209

Ajuntament de la Selva del Camp

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local, de 20 de setembre de 2016, es va aprovar inicialment la memòria valorada

"Endegament i refecció del gual inundable existent a la Riera de la Selva, pas de la Verònica", redactat per l'arquitecte

tècnic municipal Sra. Montserrat Daroca Ferran (Exp. 1048/2016). El pressupost d'execució per contracte de les

obres és, segons el projecte presentat, de 9.822,74 EUR, i amb IVA inclòs (21%) el total és de 11.885,52 EUR.

L'esmentat acord, junt amb l'exemplar del projecte, romandrà exposat al públic, de conformitat amb l'article 37.2 del

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, als efectes del seu examen i presentació de reclamacions i

suggeriments, durant el termini de trenta dies hàbils a partir de la darrera publicació del present anunci al BOP de

Tarragona o DOGC.

Aquest expedient podrà ser consultat a la Secretaria de l'Ajuntament durant l'esmentat termini en hores d'oficina

(dilluns a divendres, de 9 a 14 h.), i s'exposarà també al tauler d'anuncis i en la web municipal (www.laselvadelcamp.

cat). En el cas que no es presenti cap al·legació ni reclamació en el termini d'informació pública, aquest acord

quedarà aprovat definitivament sense cap més tràmit.

L'alcalde, Josep Masdeu Isern

La Selva del Camp, 15 de novembre de 2016

CIE: BOPT