Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça de caporal (1). Bases i convocatòria. Concurs oposició. Promoció interna
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09176

Ajuntament de Salou

ANUNCI

sobre la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs-oposició

reservada a promoció interna, d'una plaça de caporal de la Policia Local, inclosa en l'Oferta d'Ocupació Pública per

a l'any 2016.

El regidor delegat de Serveis Generals, en data 24 d'octubre de 2016, va dictar, entre d'altres, la següent resolució

número 5005/2016, la qual es fa pública pel seu coneixement general:

CONVOCAR el procés selectiu per a l'accés mitjançant concurs oposició reservada a promoció interna, d'una

plaça de caporal, grup C, subgrup C2 de titulació, classificació: escala administració especial, subescala: serveis

especials, classe: policia local, denominació: caporal.

Les sol·licituds per prendre part en aquest procés de selecció s'han de presentar segons indiquen les bases

específiques de la convocatòria, dins el termini de 20 dies naturals, a comptar a partir de l'endemà de l'última

publicació d'aquesta convocatòria al BOPT o de l'extracte al DOGC.

La Junta de Govern local, de data 14 d'octubre de 2016, en sessió ordinària, va aprovar les bases específiques que

regeixen aquesta convocatòria i que es publica a continuació com Annex I, en un text íntegre.

Salou, 9 de novembre de 2016

L'alcalde accidental, Marc Montagut Prats

ANNEX I

BASES ESPECÍfiQUES DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISI?" D'UNA PLAÇA DE CAPORAL,

INTEGRADA A L'ESCALA D'ADMINISTRACI?" ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA

LOCAL, GRUP C, SUBGRUP C2 DE TITULACI?", A COBRIR PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICI?" TORN

RESERVAT A PROMOCI?" INTERNA.

1. Objecte:

És objecte de la present convocatòria la provisió mitjançant el sistema de concurs-oposició amb torn reservat a

promoció interna, d'una plaça de caporal de la policia local, vacant a la plantilla de personal de la corporació i inclosa

en l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'any 2016, enquadrada amb l'escala d'administració especial, subescala

serveis especials, classe policia local, grup C, subgrup C2 de titulació, de l'escala bàsica, segons la Llei 16/1991,

de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases específiques es regirà pel que disposen la Llei 16/1991, de 10

de juliol, de les policies locals de Catalunya, i el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, del

Decret 233/2002, de 25 de setembre.

2. Requisits dels aspirants:

Per poder participar en aquesta convocatòria, els aspirants han de complir els requisits següents, amb anterioritat

a la finalització del termini de presentació d'instàncies:

a) Tenir una antiguitat mínima de dos anys com a funcionari/ària de carrera, amb plaça en propietat, en la categoria

d'agent de la Policia Local de Salou.

b) Tenir el permís de conduir de classe A i B en vigor.

c) Estar en possessió del títol d'ESO, Graduat Escolar, FPI, equivalent o superior.

d) Estar en alguna de les situacions administratives de servei actiu,serveis especials o servei en comunitats

autònomes o en altres administracions.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat/da per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de

les funcions pròpies de la categoria convocada.

f) Acreditació del coneixement del nivell B de català.

g) No estar inhabilitat per sentència ferma per l'exercici de la funció pública ni haver estat separat del servei de cap

CIE: BOPT

administració pública mitjançant expedient disciplinari. 3. Sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament,

mitjançant model oficial d'instància que es pot recollir a l'oficina de l'OAC de l'Ajuntament en horari d'oficina (de

dilluns a divendres de 8.30h a 14.00h), dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar a partir de

l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPT o de l'extracte de la convocatòria al DOGC, i s'han de dirigirà

a l'Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Salou.

Les instàncies també es podran presentar en la forma determinada a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de

novembre, en aquest supòsit haurà l'aspirant haurà de comunicar-ho immediatament aquest fet a l'Ajuntament de

Salou, via fax, telegrama, trucada telefònica o email (rrhh@salou.cat) dirigit a la Servei de RRHH, Organització i

Qualitat, adjuntant la còpia del gir postal de pagament de drets d'examen.

Les instàncies segons l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre es podran presentar a:

a) Als registres dels òrgans administratius a que es dirigeix.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de

qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes.

c) En les oficines de Correus, mitjançant correu administratiu.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

Les sol·licituds han d'anar acompanyades de: fotocòpia del document identificatiu, dels títols acadèmics exigits a

la base segona i de la documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs i el justificants

de pagament dels drets d'examen. Juntament amb les fotocòpies s'han de presentar els originals per confrontar, i

s'entendrà fotocòpia compulsada els documents escanejats des de l'OAC.

Si es tramita la instància d'alguna d'aquestes maneres, s'han de pagar els drets d'examen mitjançant gir postal.

Les instàncies segons l'article 41 la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i de procediment de les administracions

públiques de Catalunya es podran presentar als registres administratius electrònics. Aquests registres han de

permetre la presentació dels documents tots els dies de l'any, les vint-i-quatre hores del dia. A l'efecte del còmput

legal dels terminis, la presentació en un dia inhàbil s'entén efectuada a la primera hora del dia hàbil següent,

excepte que una norma en permeti la recepció en dia inhàbil.

El servei de registre electrònic es pot interrompre per motius justificats de caràcter tècnic, operatiu o relatius al

manteniment. La interrupció s'ha d'anunciar als usuaris i a la seu electrònica.

Per aquests efectes, l'Ajuntament de Salou ha habilitat a la plana web, www.salou.cat, a Oficina Virtual, Taulell

d'anunci, la tramitació electrònica d'aquesta convocatòria.

Els aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base

segona.

4. Sistema de selecció: Concurs-oposició per promoció interna.

5. Llistat d'aspirants:

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, en el termini màxim d'un mes, es dictarà resolució aprovant

les llistes d'admesos i exclosos, on s'indicarà la data i l'hora de començament dels exercicis. L'esmentada resolució

també concedirà un termini de 10 dies naturals per a esmenes o reclamacions possibles, si no es produeixen

esmenes ni reclamacions el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord i publicació.

Les errades materials de fet es podran esmenar, en qualsevol moment, d'ofici o a petició dels interessats. Si no

existeixen esmenes, les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de quinze dies, transcorregut

el qual, sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran desestimades i es considerarà elevada a

definitiva la llista d'aspirants admesos i exclosos i no caldrà tornar a publicar-la.

La publicació del llistat provisional i definitiu d'aspirants admesos i exclosos es farà públic al BOPT i al tauler

d'edictes de l'Ajuntament, el qual es podrà consultar per la plana web de l'Ajuntament.

6. ?'rgan de selecció:

Es constituirà de la manera següent:

- President:

Titular: Sr. José Luis Gargallo Garcia, Inspector en Cap policia local Salou.

Suplent: Sr. Héctor Ripoll i Avante, Cap del Servei de RRHH, Organització i Qualitat.

- Vocals:

Titular: Sr. Luís Angel Duarte Abós, Sots-Inspector policia local Salou.

Suplent: El qui designi la corporació.

CIE: BOPT

Titular: Manuel Hortal Molina, Sergent de la policia local de Salou.

Suplent: El qui designi el corporació. Titular: El tècnic que designi el Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Suplent:El tècnic suplent que designi el Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Titular: El tècnic que designi la Direcció General de Seguretat Ciutadana

Suplent: El tècnic suplent que designi la Direcció General de Seguretat Ciutadana

- Secretari/ària:

Titular: Sra. Montserrat Samper Alegret, auxiliar de gestió del Servei de RRHH.

Suplent: El qui designi el corporació.

El secretari/ària actuarà amb veu però sense vot. L'òrgan qualificador pot disposar la incorporació a les seves

tasques de tècnics/es especialistes per a totes o algunes de les proves, als quals actuaran amb veu però sense vot.

7. Sistema de selecció: concurs oposició per promoció interna.

La selecció pel sistema de concurs oposició consisteix en la superació de les proves corresponents, i en la valoració

dels mèrits aportats per l'aspirant en el termini de presentació d'instàncies. No s'admetran presentació de mèrits en

el temps d'esmena.

El dia, hora i lloc d'inici de les proves es publicarà al taulell d'anuncis de la corporació juntament amb el llistat

d'admesos i exclosos.

Si hi hagués més d'una prova, la data, hora i lloc de realització de la resta de proves seran determinats per l'òrgan

qualificador i se'n donarà publicitat juntament amb els resultats de la prova anterior al tauler d'edictes i a la plana

web de la Corporació, www.salou.cat. Amb aquesta publicació es considerarà realitzada l'oportuna notificació als

interessats.

Per cadascuna de les proves es realitzarà una única crida. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i hora

assenyalats, fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos del procés selectiu.

Si l'òrgan qualificador té coneixement que algun dels aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar

en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l'interessat,

la seva exclusió.

8. Proves selectives: Consisteix en concurs-oposició, on hi haurà dues fases:

FASE D'OPOSICI?":

Primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en la realització d'una prova de coneixements de la

llengua catalana equivalent al nivell B de la Junta Permanent de Català, durant el temps que l'òrgan de selecció

estimi necessari.

Estaran exempts d'aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment, (per original o còpia autenticada),

durant el termini de presentació de sol·licituds, el coneixement del català corresponent al nivell exigit en aquestes

bases, bé per la via del certificat de català corresponent o bé per la via de les equivalències d'aquest.

Així mateix, poden estar exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que en algun procés de selecció

per a l'accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua

catalana del mateix nivell o superior al que s'hi esmenta, sempre i quant aportin la documentació que acrediti

aquesta circumstància, segons el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el reglament d'accés,

promoció i mobilitat de les policies locals.

L'exercici es qualificarà com a apte o no apte, i caldrà la qualificació d'apte per superar la prova i passar a la següent.

Segon exercici Proves físiques.

Per a la realització d'aquesta prova, els aspirants hauran de presentar-se amb roba esportiva adequada al lloc

que se'ls indiqui, i hauran de lliurar a l'òrgan qualificador, el dia de la prova, un certificat mèdic oficial, expedit com

a màxim 3 mesos abans de l'inici de les proves físiques, en el qual es faci constar que reuneixen les condicions

físiques necessàries per a portar a terme les proves físiques de promoció interna de Caporal a l´Ajuntament de

Salou. La no presentació de l'esmentat certificat comporta l'exclusió automàtica de l'aspirant del procés selectiu.

Les proves físiques són les definides a l'Annex II de les presents bases específiques i es valoraran de conformitat

amb els barems que figuren en l'esmentat annex, tenint en compte la correcció per sexe i edat.

Aquest exercici es qualificarà de 0 a 5 punts, i serà necessari obtenir una puntuació mínima de 3 punts per superar

la prova i passar a la següent.

L'òrgan de selecció farà la conversió de les puntuacions contingudes en aquest annex en l'equivalència de 0 a 5

punts, la qual serà la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes a les diferents proves i dividit tot per dos.

Aquest exercici es valorarà amb un apte o no apte

Tercer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori). Consistirà en la realització d'una bateria de tests psicotècnics.

Proves psicotècniques objectives: essencialment, proves aptitudinals, actitudinals i qüestionaris de personal per tal

CIE: BOPT

d'avaluar si el perfil s'adequa al de la categoria convocada. Aquestes proves es completaran amb una entrevista

personal per tal de disposar de més elements de judici per determinar l'aptitud de l'aspirant. L'òrgan qualificador sol·licitarà el suport del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, amb professionals que

disposin del Torn d'Intervenció Professional per a la realització d'aquesta prova.

Aquest exercici es qualificarà com a apte o no apte. La falsedat demostrada en les respostes comporta l'eliminació

de l'aspirant.

Quart exercici (de caràcter obligatori i eliminatori): Prova de coneixements teòrics.

Els aspirants han d'exposar per escrit, en el temps màxim de 60 minuts, un tema escollit a l'atzar i relacionat amb

el contingut del temari que consta en l'annex III.

L'òrgan de selecció disposarà que cada aspirant llegeixi el seu exercici i li pot demanar els aclariments que consideri

oportuns. No es valoraran aquells escrits que no responguin exactament als temes escollits.

Aquest exercici es valorarà de 0 a 10 punts i per a superar aquesta prova i passar a la següent, s'ha d'assolir una

puntuació mínima de 5 punts.

Cinquè exercici (de caràcter obligatori i eliminatori) pràctica, consistent en la resolució per part de l'aspirant d'un

supòsit pràctic proposat per l'òrgan qualificador immediatament abans de l'inici de l'exercici i relacionats amb les

tasques pròpies encomanades a un caporal i més concretament sobre el plantejament de vàries situacions en

relació amb el servei.

La durada d'aquest exercici serà de 60 minuts.

Posteriorment, l'aspirant haurà de llegir i exposar l'escrit davant del tribunal, el qual podrà realitzar varies preguntes

relacionades amb els supòsits pràctics en concret o en situacions anàlogues.

L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts i caldrà una puntuació mínima de 5 punts per superar la prova i passar a

la següent.

FASE DE CONCURS:

Es valoraran els mèrits següents al·legats i acreditats documentalment mitjançant originals o fotocòpies compulsades

pels aspirants en la instàncies per participar al procés selectiu, no es comptabilitzaran mèrits presentats en temps

d'esmena ni presentats sense estar compulsats si no són originals, en base a la puntuació que tot seguit s'especifica:

Aquesta fase tindrà una puntuació màxima de 8 punts d'acord amb el barem següent:

a) Experiència laboral: Màxim 3 punts.

a.1) Per haver exercit com agent de carrera de la policia local de Salou, per cada any complet 0,25 punts. fins un

màxim de 1.20 punts.

a.2) Per haver exercit com agent de carrera de la policia local en altres Ajuntaments, per cada any complet 0,15

punts. fins un màxim de 1 punts.

a.3) Per haver exercit com funcionari de carrera en altres cossos policials per cada any complet 0,10 punts. fins un

màxim de 0.50 punts.

a.4) Per haver exercit tasques de responsabilitat com a caporal interí o responsable de coordinar alguna unitat, per

cada 6 mesos complets 0,15 punts. fins un màxim de 0.25 punts.

Els aspirants han d'acreditar amb un certificat de serveis prestats l'experiència laboral en els apartats a.2, a.3 i a.4.

Els dos primera anys com agent de carrera de la policia local de Salou, al ser requisit, no es comptabilitzaran com

a mèrit.

b) Per la professionalitat, superació del treball, dinàmica de grup, disciplina i disposició, en la prestació del servei.

Aquest mèrit es justificarà mitjançant informe del caporal immediat i sots-inspector d'una valoració objectiva atenent

als paràmetres de l'annex IV. fins un màxim de 1 punt

L'informe s'ha d'aportar a la presentació de la resta de documentació amb la instància.

c) Titulacions acadèmiques superior a l'exigida: Màxim 1.25 punts

c.1) Batxillerat, Formació Professional de segon grau: 0,15 punts.

c.2) Cicles Formatius de Grau Superior: 0.25 punts

c.3) Diplomatura: 0.50 punts

c.2) Llicenciatura o grau: 1 punt

d) Cursos i seminaris: Màxim 2.00 punts.

Es valoraran els cursos organitzats i homologats per l'Escola de Policia de Catalunya que estiguin realitzats

amb aprofitament i relacionats amb matèries relacionades amb les funcions pròpies de la categoria objecte de la

convocatòria:

d.1) Cursos fins a 25 hores: 0.15 punts per curs

d.2) Cursos de 26 a 50 hores: 0.25 punts per curs

d.3) Cursos de 51 a 100 hores: 0.40 punts per curs

d.4) Cursos superiors a 100 hores: 0.50 punts per curs.

CIE: BOPT

Els aspirants han d'acreditar documentalment la durada en hores dels cursos. Els cursos que en el seu certificat no

indiqui les hores, seran comptabilitzats com a cursos de fins a 25 hores. Els cursos relacionats amb la professió, diferents a les funcions definides en l'article 11 de la Llei de les policies

locals, com poden ser els de: socorrisme, primers auxilis, defensa personal, idiomes es valoraran a raó del 50%

dels punts fixats en l'anterior taula.

e) Nivell de coneixement de la llengua catalana: Màxim 0.25 punts

Es valoraran els certificats de nivells superiors a l'intermedi de català (B) de la Direcció General de Política Lingüística

o altres equivalents, segons aquest barem.

e.1) Nivell C català (C1): 0.10 punts

e.2) Nivell superior català (D o C2): 0.15 punts

f) Recompenses i distincions: Màxim 0.50 punt

Es valoraran les recompenses i distincions pròpies dels cossos de policia local o de la resta de forces i cossos de

seguretat o de les Forces Armades, quan siguin rellevants en relació amb les funcions policials, a raó de 0.25 punts

per cada un.

9.- Puntuació dels exercicis:

La puntuació de cada aspirant en cadascun dels exercicis serà la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades

per tots els membres presents de l'òrgan qualificador.

La qualificació final del present concurs oposició s'obtindrà de la suma de les puntuacions obtingudes per cada

aspirant a les diferents fases.

L'òrgan de selecció farà pública la puntuació al tauler d'anuncis de la Corporació, no podent declarar aprovats més

aspirants que el número de places convocades.

L'òrgan qualificador proposarà aquest aspirant a l'òrgan competent a l'efecte del seu nomenament com a funcionari

en pràctiques un cop vagui a realitzar el curs selectiu de caporal de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Aquest nomenament queda supeditat a l'aportació de la preceptiva documentació per l'interessat.

10. Borsa de reposició

Els aspirants que superin tot el procés selectiu però degut al nombre de places limitades convocades no siguin

declarats aprovats, formaran part d'una borsa de reposició per rigorós ordre de puntuació, els quals podran ser

proposats pel seu nomenament com a funcionaris en pràctiques si l'aspirant declarat aprovat no supera el curs de

formació o el període de pràctiques a la Corporació.

11. Curs selectiu de caràcter obligatori:

L'aspirant declarat aprovat, realitzarà el curs selectiu de caporal, de caràcter obligatori i eliminatori, a l'Institut de

Seguretat Pública de Catalunya.

Quedaran exempts de realitzar aquest curs aquells aspirants que en la fase de presentació d'instàncies acreditin

haver realitzat aquest curs mitjançant el corresponent certificat.

Durant aquest període l'aspirant serà nomenat com a funcionari en pràctiques.

En cas de no superar aquest curs el tribunal podrà proposar el nomenament com a funcionari en pràctiques al

següent aspirant per ordre de puntuació, als efectes d'aquest punt, sempre que hagi superat totes les proves

obligatòries i eliminatòries.

Els aspirants que superin aquest curs selectiu seran nomenats funcionaris de carrera, essent requisit indispensable

per aquest nomenament la superació del període de pràctiques.

12. Període de pràctiques de caràcter selectiu Els aspirants que hagin superat el curs selectiu descrit en el punt 11

de les presents bases, duran a terme un període de pràctiques de 6 mesos en el lloc de caporal.

Al finalitzar aquest període el tribunal qualificador emetrà el corresponent informe d'avaluació d'aquestes pràctiques,

qualificant-les d'apte o no apte, essent necessari la qualificació d'apte per poder superar aquest període de

pràctiques.

Els aspirants que no superin aquest període perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera

en la categoria convocada, per resolució motivada de l'alcalde president o regidor en qui delegui, a proposta de

l'inspector en cap de la policia local i prèvia audiència de l'interessat.

En aquest cas l'òrgan competent podrà nomenar a l'aspirant següent per ordre de puntuació per tal que, si no ha

realitzat el curs selectiu que l'iniciï o, en cas que l'hagi fet, el nomenarà per realitzar el període de pràctiques.

13. Drets d'examen:

L'import dels drets d'examen serà de 28 EUR

14. Recursos

CIE: BOPT

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o

indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar amb el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a dret i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article

116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment

administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició en el termini

d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant l'alcalde, o bé recurs contenciós

administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa

administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant

la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d'acord amb el que preveu

l'article 10 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'òrgan qualificador, si aquests últims decideixen directament

o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar amb el procés selectiu, o produeixen

indefensió o perjudici irreparable a dret i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes

a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels

seus interessos.

ANNEX I: EXCLUSIONS MÈDIQUES

Malalties, lesions i defectes físics

1. Aparell circulatori:

1.1. Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2. Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3. Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4. Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5. Insuficiència coronària.

1.6. Pericarditis activa o residual.

1.7. Insuficiència arterial perifèrica.

1.8. Insuficiència venosa perifèrica.

1.9. Malformacions arteriovenoses. Shunts i aneurismes arterials. Limfedema.

1.10. Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2. Aparell respiratori:

2.1. malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2. Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

2.3. Pneumotòrax espontani recidivant.

3. Aparell genitourinari:

3.1. Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2. Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3. Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4. Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5. Prolapse genital femení. Endometriosi.

4. Aparell digestiu:

4.1. Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncreas exocrí i les

glàndules salivals.

4.2. Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3. Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4. Úlceragastroduodenal.

4.5. Hepatopaties.

4.6. Malaltia

in? amatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7. Pancreopaties cròniques o recidivants.

5. Sistema hematopoètic:

CIE: BOPT

Hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policíaca. 6. Aparell locomotor:

6.1. Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o

que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2. Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal difi culti l'exercici de les funcions

policíaques.

7. Psiquisme i sistema nerviós:

7.1. Qualsevol tipus de neurosi, psicosi, o psicopatia que estigmatitzi la personalitat, la conducta, el comportament

o la relació interpersonal.

7.2. Alcoholisme i toxicomanies.

7.3. Idiòcia, imbecil·litat o qualsevol debilitat o alienació mental que comprometi el caràcter, la conducta o l'aspecte

psicofísic.

7.4. Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.5. Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6. Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.7. Tremolor. Tics o espasmes.

8. Glàndules endocrines:

8.1

Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2 Diabetis

mellitus.

9. Infeccions:

Qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària).

10. ?'rgans dels sentits:

10.1. Lesions que puguin donar trastorns de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme neuromotor.

10.2. Agudesa visual sense correcció inferior als 5/10 de la visió normal d'ambdós ulls.

10.3. Queratotomia radial.

10.4. Despreniment de retina.

10.5. Estrabisme manifest i no corregit.

10.6. Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7. Discromatòpsies.

10.8. Glaucoma.

10.9. Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, difi culti de

manera important l'agudesa visual.

10.10. Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11. Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa que en comprometin el bon funcionament o en

determinin afeccions cròniques.

10.12. Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que comprometin

la funció fonatòria normal.

10.13. Trastorns en la parla. Quequesa.

11. Pell, fàneres i glàndules exocrines:

11.1. Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policíaca.

11.2. Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policíaca o facilitar la

identificació.

11.3. Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per la funció policíaca.

11.4. Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5. Tatuatges ostensibles.

11.6. Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció policíaca.

12. Altres:

12.1. Processos neoplàsics.

12.2. Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

12.3. Malalties autoimmunes.

CIE: BOPT

12.4. Diàtesi al·lèrgica.

12.5. Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policíaca. ANNEX II: PROVES FÍSIQUES I VALORACIONS

1. POTÈNCIA DE CAMES - SALT HORITZONTAL: l'aspirant s'ha de situar de forma que les puntes dels peus

estiguin exactament darrera de la línia de batuda junts o separats a l'amplada dels malucs.

Els peus han de tenir contacte permanent amb el terra fins el moment d'enlairar-se. Després d'aquest preparatiu,

ha de saltar simultàniament amb els peus tan lluny com pugui.

L'aspirant podrà realitzar dos intents. El resultat es mesura en centímetres.

2. ABDOMINAL EN 1 MINUT: elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames ? exionades, els braços

al clatell i els peus subjectats.

3. POTÈNCIA DE BRAÇOS ?EUR" LLANÇAMENT DE PILOTA MEDICINAL: L'objectiu d'aquest exercici és mesurar la

potència dels músculs superiors principals. Per fer aquesta prova es necessita una pilota medicinal de 5 kg pels

homes i 2 kg per les dones. La posició inicial exigeix situar-se per darrere d'una línia marcada on comença el

recompte de la distància amb els peus junts en terra i simètrics. En cap moment no es pot trepitjar aquesta línia.

Una vegada fet el llançament, es compta la distància entre la línia de sortida i la marca de la pilota, la qual ha de ser

superior a la que estableixen les taules. Per fer aquesta proba es permeten dos intents.

4. RESISTÈNCIA - COURSE NAVETTE: consisteix en recórrer, durant el màxim temps possible i a una velocitat

progressiva marcada per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres.

SALT HORITZONTAL

DIST?EURNCIA HOMES

DIST?EURNCIA

DIST?EURNCIA

DIST?EURNCIA HOME

DIST?EURNCIA

NOTA/

INFERIORS 35

DONA INFERIOR HOME DE 35 A

DIST?EURNCIA DE

DE 41 ANYS en

DONA 41 ANYS

PUNTS

ANYS

A 35 ANYS

40 ANYS

35 A 40 ANYS

endavant

en endavant

10

256

226

251

221

246

216

9

246

216

241

211

236

206

8

236

206

231

201

226

196

7

226

196

221

191

216

186

6

216

186

211

181

206

176

5

206

176

201

171

196

166

4

196

166

191

161

186

156

3

186

156

181

151

176

146

2

176

146

171

141

166

136

1

166

136

161

131

156

126

ABDOMINALS

TOTAL

TOTALS

TOTALS

TOTALS

TOTAL

TOTAL

ABDOMINALS

ABDOMINALS

ABDOMINALS

ABDOMINALS

ABDOMINALS

ABDOMINALS

NOTA/

HOMES INFERIORS DONA INFERIOR HOME DE 35 A

DONA DE 35 A

HOME DE 41 ANYS DONA 41 ANYS

PUNTS

35 ANYS

A 35 ANYS

40 ANYS

40 ANYS

en endavant

en endavant

10

60

55

58

53

56

51

9

55

50

53

48

51

46

8

50

45

48

43

46

41

7

45

40

43

38

41

36

6

40

35

38

33

36

31

5

35

30

33

28

31

26

4

30

25

28

23

26

21

3

25

20

23

18

21

16

2

20

15

18

13

16

11

CIE: BOPT

1

15

10

13

8

11

6 POTÈNCIA DE BRAÇOS - LLANÇAMENT PILOTA MEDICINAL

Homes: pilota de 5kg

Dones: pilota de 3 kg

PUNTS

Menors de 30 anys

De 30 a 39 anys

De 40 a 49 anys

Més de 50 anys

10

+6,50

+6,00

+5.50

+5,00

9

+6,30

+5,90

+5,40

+4,90

8

+6,20

+5,70

+5,20

+4,70

7

+6,00

+5,50

+5,00

+4,50

6

+5,70

+5,25

+4,75

+4,25

5

+5,50

+5,00

+4,50

+4,00

3

+5,40

+4,85

+4,35

+3,85

Eliminat

-5,40

-4,85

-4,35

-3,85

RESISTÈNCIA - COURSE NAVETTE

PALIERS HOME

PALIERS DONA

PALIERS HOME DE 35 PALIERS DONA DE 35

NOTA/PUNTS

INFERIOR A 35 ANYS

INFERIOR A 35 ANYS

en endavant

en endavant

10

12

8,5

11

7,5

9

10

7,5

9,5

7

8

9

7

8

6,5

7

8

6,5

7

6

6

7

6

6,5

5,5

5

6,5

5,5

6

5

4

6

5

5

4,5

3

5,5

4,5

4,5

4

2

5

4

4

3,5

1

4,5

3,5

3,5

3

ANNEX III: TEMARI

1. La Constitució espanyola de 1978: Els drets i deures fonamentals. La funció policial en el marc constitucional.

2. Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya: competències de la Generalitat en

matèria de seguretat pública i policia.

3. Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya: estructura del sistema de

seguretat de Catalunya, l'administració general i territorial de seguretat, les relacions entre les administracions.

4. Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya: la coordinació i la col·laboració entre les policies

locals, l'estructura i l'organització de les policies locals.

5. Reial decret legislatiu 339/1990, llei sobre trànsit: competències, normes generals de circulació. Normes de

comportament en la circulació. Ordenança municipal de trànsit de Salou.

6. Reial decret legislatiu 339/1990, llei sobre trànsit: règim sancionador.

7. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana: documentació i identificació personal,

actuacions per al manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana.

8. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la Seguretat Ciutadana: potestat especial de policia

administrativa de seguretat, classificacions de les infraccions.

9. Llei orgànica 5/2015, 27 d'abril, i 13/2015, del 5 d'octubre, Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig de l'exercici del

dret de defensa, de l'assistència d'advocat i del tractament dels detinguts i presos. L'Habeas Corpus.

10. Conceptes i supòsits de tramitació dels judicis ràpids i dels judicis immediats de delictes lleus.

11. Llei orgànica 1/2015, del Codi Penal: la infracció penal de les persones criminalment responsables, els delictes,

els delictes contra la salut pública, els delictes contra la seguretat vials, dels atemptats contra l'autoritat els seus

CIE: BOPT

agents i els funcionaris públics i de la resistència i desobediència, dels desordres públics. 12. Llei orgànica 1/2015, del Codi Penal: delictes contra la llibertat, de les tortures i altres delictes contra la integritat

moral, delictes contra la llibertat i identitat sexual, de l'omissió del deure de socors, delictes contra la intimitat, el dret

a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili, delictes contra l'honor, delictes contra les relacions familiars.

13. Llei orgànica 1/2015, del Codi Penal: dels delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic, delictes

contra l'administració pública.

14. La instrucció en el procés penal de menors.

15. Codi d'estrangeria: drets i llibertats dels estrangers, de les infraccions en matèria d'estrangeria i el seu règim

sancionador.

16. Llei 11/2009, de 6 de juliol, i Decret 112/2010, de 31 d'agost, dels establiments i activitats recreatives: de la

intervenció administrativa, del règim d'inspeccions i sancions, el catàleg d'espectacles públics, activitat recreatives

i dels establiments i espais oberts al públic.

17. Ordenança municipal de civisme.

18. Ordenança municipal de la tinença d'animals.

19. Decret 179/2015, de 4 d'agost, reglament del procediment del règim disciplinari de les Policies Locals.

20. Lideratge: concepte, tipus, estils i característiques, les dinàmiques de grup, el treball en equip, el cap de torn en

la Policia Local de Salou.

ANNEX IV INFORME:

Aspectes del treball personal de cada aspirant que es tindran en compte en els informes dels comandaments:

1. Professionalitat:

1.1. Aplicar correctament els coneixements i els procediments

1.2. Prendre les decisions adequades

1.3. Saber actuar amb la rapidesa necessària

1.4. Solucionar els problemes

2. Superació en el treball:

2.1. Interès per adquirir nous coneixements

2.2. Mantenir-se en bona forma física

3. Dinàmica de grup:

3.1. El treball en equip

3.2. La supervisió

3.3. Resolució de con? ictes

3.4. Fer-se respectar

4. Disciplina:

4.1. Complir satisfactòriament les tasques assignades

4.2. Per tasques de responsabilitat exercides

5. Disposició a la feina:

5.1. Puntualitat

5.2. Absències (justificades/injustificades)

5.3. Indisposicions

5.4 Predisposició, implicació i caràcter participatiu

CIE: BOPT