Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2017: IBI i altres. Aprovació provisional
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09459

Ajuntament de la Pobla de Montornès

A N U N C I

En compliment del que disposa l'article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004 que aprova el Text refós de la Llei

d'hisendes locals, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió extraordinària del Ple de data 23 de novembre de 2016 ha

adoptat, entre d'altres, els següents acords:

1. Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017, les modificacions a les ordenances fiscals reguladores dels

impostos i de les taxes, segons el següent detall:

Ordenança fiscal núm. 1 Reguladora de l'Impost sobre béns immobles.

Ordenança fiscal núm. 15 Reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves

de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Ordenança fiscal núm. 16 Reguladora de la taxa per l'expedició de documents administratius.

Ordenança fiscal núm. 17 Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de les instal·lacions esportives.

Ordenança fiscal núm. 19 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis educatius escola infantil.

Ordenança fiscal núm. 20 Reguladora de la taxa per prestació de servei de transport de viatgers.

2. Aprovar provisionalment l'establiment de les següents taxes:

Ordenança fiscal núm. 23 Taxa per la prestació de serveis especials.

3. Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al tauler d'anuncis

electrònic de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent

anunci al Butlletí Oficial de la Província.

En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.

Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, l'acord adoptat restarà

aprovat definitivament.

5. En cas que no es formulin reclamacions o al·legacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província l'acord elevat a

definitiu i el text íntegre de les ordenances modificades.

La Pobla de Montornès, 24 de novembre del 2016

L'alcalde, Josep Maria Santamaria Puig

CIE: BOPT