Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Borsa de treball de monitors del centre obert i del casal d'estiu. Bases i convocatòria. Concurs oposició. Termini presentació sol·licituds
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09215

Ajuntament del Morell

ANUNCI

D'acord amb el que disposen l'article 286.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 92 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova

el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es dóna coneixement del Decret d'Alcaldia 485/2016,

de 17 de novembre, pel qual s'aprova la borsa de treball de monitors/es del Centre Obert i del Casal d'Estiu de

l'Ajuntament del Morell, la qual es transcriu a l'annex d'aquest anunci.

ANNEX

BASES DE LA BORSA DE TREBALL DE MONITORS/ORES DEL CENTRE OBERT DEL MORELL I DEL CASAL

D'ESTIU DE L'AJUNTAMENT DEL MORELL PER A COBRIR VACANTS O SUBSTITUCIONS

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

L'objecte de la present convocatòria és l'obertura d'una borsa de treball per a formar part de l'equip de monitors/ores

del Centre Obert del Morell i del Casal d'Estiu adscrit a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament del Morell.

El contracte que es formalitzarà amb els seleccionats/des serà d'obra o servei determinat, d'acord amb la legislació

vigent que reguli aquesta figura contractual, amb possibilitat de pròrrogues segons estigui previst.

SEGONA.- Perfils professionals

Centre Obert:

Monitor/a de lleure: la titulació requerida serà o bé la d'educador/a social (o habilitat) o bé la d'integrador/a social (o

habilitat). La prioritat en la cobertura dels llocs de treball amb una titulació o l'altre vindrà determinada a criteri de la

direcció del centre segons el projecte educatiu que s'apliqui i segons el tipus d'activitats que es portin a terme, per

tal d'assolir els objectius d'aquest projecte general del centre o dels diferents projectes individuals del infants i joves

i sempre complint les ràtios de perfil professional establertes en la normativa aplicable.

Casal d'Estiu:

Monitor/a de lleure: es requerirà qualsevol dels títols següents:

- Diploma de monitor/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

- Certificat professional de dinamització d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

- Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de dinamització d'activitats

d'educació en el lleure infantil i juvenil.

- Diploma de director/a d'activitats de lleure infantil i juvenil.

- Títol de tècnic/a superior d'animació sociocultural i turística.

- Certificat professional de direcció i coordinació d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

- Un títol del sistema educatiu que inclogui de forma completa la qualificació professional de direcció i coordinació

d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.

Per a poder formar part de la borsa de treball caldrà que l'aspirant tingui les titulacions per a poder ser tant monitor/a

del Centre Obert com monitor/a del Casal d'Estiu.

TERCERA.- Condicions que han de reunir els aspirants

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

a) Ser ciutadà de la Unió Europea o dels Estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la

Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes

en què aquesta es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea.

Les previsions del paràgraf anterior seran d'aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels

espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret,

i als seus descendents i als del seu cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un

anys o majors d'aquesta edat dependents.

Els estrangers amb residència legal a Espanya podran accedir a les Administracions Públiques, com a personal

CIE: BOPT

laboral, en igualtat de condicions que els espanyols. b) Tenir més de 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació exigida per a cada procés selectiu en els perfils professionals regulats a la base

anterior. En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre de reconeixement

del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis

estrangers.

d) Tenir coneixement de la llengua catalana i de la llengua castellana. Pel que fa a la llengua catalana, el seu

coneixement haurà de ser de nivell de suficiència, amb un nivell equiparable al certificat de nivell C1 de llengua

catalana d'acord al marc europeu comú de referència per a les llengües, o alguna de les titulacions equivalents

d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, i l'Ordre 228/2004, de 21 de juny, sobre títols, diplomes i

certificats equivalents, de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix serà d'aplicació el Decret 161/2002,

d'11 de juny sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en el processos de selecció de personal i de

provisió de llocs de treball en les Administracions Públiques de Catalunya de català de la Junta Permanent de

Català.

e) Tenir coneixements d'informàtica: tractament de textos, bases de dades, fulls de càlcul i internet.

f) No patir malaltia o defecte físic o psíquics que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies del lloc de

treball.

g) No estar inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat, per

resolució disciplinària ferma, del servei de cap Administració Pública. En el cas de ser nacional d'un altre Estat,

no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que

impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

h) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en la

matèria.

i) Aportar certificat negatiu d'antecedents penals.

j) Aportar certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual i consentiment a l'Ajuntament del Morell per demanar

les dades que figuren en el Registre Central de delinqüents sexuals.

Els requisits establerts en aquesta base s'han de tenir en el moment de finalitzar el termini de presentació de

sol·licituds i mantenir-los durant el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió.

QUARTA.- Instàncies i admissió

Les instàncies sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu es dirigiran a l'Il·lm. Sr. Alcalde ?EUR" President de

l'Ajuntament del Morell i es presentaran, en hores d'atenció al públic, al registre general de l'Ajuntament o en

qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu

comú de les administracions públiques.

El termini de presentació d'instàncies s'obrirà al dia següent de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria

al Butlletí Oficial de la província de Tarragona i estarà obert de forma indefinida fins que l'Ajuntament del Morell

decideixi, sota la normativa vigent, tancar-la.

A les instàncies els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en

la base anterior, referides sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la seva presentació, i hauran

d'anar acompanyades de fotocòpia compulsada del DNI o document equivalent i del certificat negatiu de delictes

de naturalesa sexual i del consentiment a l'Ajuntament del Morell per demanar les dades que figuren en el Registre

central de delinqüents sexuals. En cas contrari, s'entendrà que l'aspirant no reuneix els requisits per a formar part

d'aquesta borsa de treball.

Així mateix, les persones candidates aportaran el currículum vitae i els documents compulsats que acreditin els

mèrits al·legats.

Un cop presentada la instància el President de la Corporació n'aprovarà la seva admissió o exclusió, la qual, en

cas d'admissió, serà incorporada a la borsa de treball com a molt tard el dia quinzè natural a comptar des de la

presentació de la mateixa. En cas de manca de resolució expressa, l'admissió s'entendrà aprovada, a no ser que la

persona sol·licitant no reuneixi els requisits establerts a la base tercera.

La publicació d'aquesta resolució o l'exposició de la llista al taulell d'edictes de l'Ajuntament del Morell substitueixen

la notificació a les persones interessades, de conformitat amb el que disposa l'article 92 en relació amb l'art. 78 del

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.

CINQUENA.- Funcionament de la borsa i prelació dels aspirants

Quan hi hagi la necessitat de cobrir algun lloc de treball, es convocarà a través del taulell d'edictes a totes les

persones admeses a la borsa per tal que superin les fases del procés selectiu. Addicionalment també es podrà

CIE: BOPT

convocar a través de la seu electrònica municipal. La puntuació obtinguda en el procés selectiu determinarà l'ordre

de crida dels candidats que l'han superat per a cobrir els llocs de treball. Si hi hagués una altra possible vacant es seguiria l'odre establert. En cas que hi hagi noves convocatòries, els nous

candidats també haurien de superar totes les fases, integrant-se en el mateix ordre de crida dels candidats que

haguessin superat convocatòries anteriors.

Les persones interessades són les responsables d'actualitzar la seva sol·licitud un cop passi un any de la seva

presentació. En cas de no realitzar aquesta actualització s'entendrà que la persona interessada ja no forma part de

la borsa, podent en qualsevol moment tornar a presentar el seu currículum per tornar a formar part de la mateixa,

seguint el procediment establert.

Així mateix l'interessat, un cop formi part de la borsa podrà en tot moment actualitzar el seu currículum, als efectes

de valorar nous mèrits aportats.

Si l'aspirant ha estat declarat no apte/a en una convocatòria, no es podrà tornar a sotmetre a selecció en cap nova

convocatòria de la mateixa borsa de treball.

S'estableix la durada màxima d'aquesta borsa de treball en cinc anys. No obstant, de conformitat amb el que

estableix la base quarta, la presentació d'instàncies per formar part d'aquesta borsa de treball estarà obert de forma

indefinida fins que l'Ajuntament del Morell decideixi, sota la normativa vigent, tancar-la.

Transcorregut el termini de vigència d'aquesta borsa de treball establert en el paràgraf anterior o en cas que s'acordi

el tancament de la borsa de treball abans de transcorregut el referit termini màxim de vigència, s'extingiran les

relacions laborals que s'hagin establert de conformitat amb la mateixa.

SISENA.- Exclusions de la borsa

Cap aspirant serà exclòs de la borsa a no ser que concorrin causes objectives que justifiquin aquesta exclusió.

L'aspirant veurà decaigut el seu dret a ser candidat en l'ordre establert en la borsa de treball si, al ser cridat en

temps i forma per la incorporació per una contractació mínima de dos mesos, l'aspirant renunciés dues vegades

consecutives o quatre vegades no consecutives a la proposta de contractació. En aquest cas, l'aspirant veurà

modificat l'ordre inicial que tenia reconegut dins de la borsa per passar a ocupar el darrer lloc establert a efectes de

prelació. Per tant, el segon rebuig consecutiu o el quart rebuig no consecutiu a una oferta de treball en la qual es

proposi una contractació mínima de dos mesos no suposarà l'exclusió de la borsa de treball, sinó simplement el seu

pas a la darrera posició en l'ordre de prelació establert en la borsa.

No serà d'aplicació el que s'estableix en el paràgraf anterior, en cas que concorrin causes degudament justificades

que impossibilitin la incorporació immediata, com per exemple circumstàncies que posin en risc la salut.

SETENA.- Tribunal qualificador

El Tribunal que valorarà el procés selectiu estarà constituït pels següents membres:

PRESIDENT:

Titular: El Secretari de l'Ajuntament del Morell.

Suplent: Un funcionari/ària o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament del Morell d'un grup de classificació igual

o superior al del lloc convocat.

VOCAL 1:

Titular: La Directora del Centre Obert del Morell.

Suplent: Un funcionari/ària o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament del Morell o d'alguna altra Administració

Local d'un grup de classificació igual o superior al del lloc convocat.

VOCAL 2:

Titular: La Directora del Centre de Serveis per a la gent gran del Morell.

Suplent: Un funcionari/ària o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament del Morell o d'alguna altra Administració

Local d'un grup de classificació igual o superior al del lloc convocat.

VOCAL 3:

Titular: Un funcionari/ària o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament del Morell o d'alguna altra Administració

Local d'un grup de classificació igual o superior al del lloc convocat.

Suplent: Un funcionari/ària o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament del Morell o d'alguna altra Administració

Local d'un grup de classificació igual o superior al del lloc convocat.

VOCAL 4:

Titular: Un funcionari/ària o personal laboral fix designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya d'un grup

de classificació igual o superior al del lloc convocat.

Suplent: Un funcionari/ària o personal laboral fix designat per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya d'un

grup de classificació igual o superior al del lloc convocat.

CIE: BOPT SECRETARI:

Actuarà com a secretari/ària un funcionari/ària o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament del Morell, amb

funcions d'assistència al Tribunal i que actuarà amb veu però sense vot, llevat que sigui, alhora, vocal de l'òrgan.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'haurà d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei

40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, ja siguin

titulars o suplents, i les decisions s'adoptaran per majoria de vots. En cas d'empat, el president podrà resoldre amb

el vot de qualitat.

L'òrgan de selecció podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació de personal tècnic especialista que

col·labori en l'execució de les proves. En cas que en alguna prova participi aquest personal tècnic, serà necessària

només la presència d'un membre de l'òrgan de selecció, designat prèviament, per assegurar-ne una realització

correcta i traslladar posteriorment a l'òrgan els resultats de la prova o proves. El personal tècnic especialista podrà

emetre els informes que correspongui i disposarà de veu davant de l'òrgan de selecció, però no de vot.

El Tribunal estarà facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que sorgeixin durant el desenvolupament del

procés de selecció.

Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, d'indemnitzacions per raó del servei, el Tribunal

qualificador es classifica en la categoria tercera. El personal funcionari o laboral al servei de l'Ajuntament del Morell

que formi part del Tribunal no tindrà dret a percebre cap indemnització per raó del servei, excepte que el Tribunal

desenvolupés les seves funcions fora de l'horari de treball d'aquest personal.

VUITENA.- Proves selectives

El procés de selecció s'iniciarà amb la convocatòria, que correspon fer a l'Alcalde de l'Ajuntament del Morell o aquella

persona en qui hagi delegat, i que serà publicada al taulell d'edictes de l'Ajuntament del Morell. Addicionalment es

podrà publicar a la seu electrònica municipal.

El resultat de cada fase es farà públic al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, i en el mateix anunci, s'indicarà el lloc, el

dia i l'hora en què es farà la fase següent.

La incompareixença de les persones aspirants comportarà la seva eliminació del procés selectiu, llevat dels casos

de força major, degudament justificats i apreciats lliurement pel Tribunal.

El Tribunal podrà demanar en tot moment a les persones aspirants la seva identificació, per tant, hauran de

concórrer a cada exercici amb el document nacional d'identitat, el número d'identitat d'estranger o el document que

correspongui segons cada cas.

La data de l'exposició pública de la resolució al taulell d'anuncis serà indicativa dels terminis a efectes de possibles

impugnacions o recursos. L'òrgan que hagi resolt, estimarà o desestimarà les reclamacions formulades. Si se

n'acceptés alguna, es procedirà a notificar-la personalment al recorrent en els termes de la Llei 39/2015, d'1

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El concurs ?EUR" oposició consistirà en la superació de les següents proves:

A. Fase d'oposició:

Primera prova: Coneixements de la llengua catalana (de caràcter obligatori i eliminatori).

L'acreditació dels coneixements de la llengua catalana es realitzarà mitjançant una de les maneres següents:

a) La superació d'una prova amb caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a realitzar davant dels membres del

tribunal o davant les persones assessores especialistes que aquest designi, un exercici de coneixements de la

llengua catalana corresponent al nivell C (nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües), que

consta de dues parts:

Primera: s'avaluarà l'expressió oral per mitjà de la lectura en veu alta d'un text i d'una conversa i/o exposició sobre

temes generals d'actualitat.

Segona: s'avaluarà el domini de l'expressió escrita, mitjançant la redacció d'un text de 200 paraules com a mínim;

de la comprensió lectora, per mitjà de la lectura i preguntes sobre un text escrit; de la gramàtica i el vocabulari,

mitjançant exercicis d'avaluació del coneixement de l'ortografia, la morfologia, la

sintaxi i el lèxic.

El Tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a trenta minuts per a la primera

part i a una hora i trenta minuts per a la segona.

La qualificació de l'exercici és d'apte/a o no apte/a.

b) La presentació del certificat del nivell de suficiència de català (C) o superior de la Direcció General de Política

CIE: BOPT

Lingüística o d'un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per l'Ordre VCP/491/2009, de 12

de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Les persones aspirants poden consultar aquesta

Ordre a través del web: http://www.gencat.cat/llengua/certificats/equivalències.

En aquest cas, caldrà que la persona aspirant aporti una fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa

d'estar en possessió del nivell de coneixements de la llengua catalana requerit o superior de la Direcció General de

Política Lingüística, o equivalent, indicat expressament en l'apartat corresponent de la sol·licitud.

Restaran exemptes d'acreditar els coneixements de la llengua catalana en el procés selectiu les persones aspirants

que ja haguessin superat aquesta prova o exercici del mateix nivell o superior en un procés selectiu per accedir a

un lloc de treball de l'Ajuntament del Morell. A aquest efecte l'aspirant haurà d'indicar en la instància el procediment

selectiu en què la va superar i l'any del mateix.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins el dia hàbil anterior a l'assenyalat per a l'inici

de la prova de coneixements de llengua catalana, aportant davant de l'òrgan qualificador l'original i una fotocòpia

de la documentació esmentada.

També estan exempts de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en

processos anteriors de selecció de personal per accedir a l'Ajuntament del Morell, en què hi hagués establerta

una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la

mateixa oferta pública d'ocupació.

Segona prova: Avaluació de coneixements (de caràcter obligatori pels aspirants a monitors/es del Centre Obert i

eliminatori).

Consistirà en la realització d'un o diversos supòsits teoricopràctics a proposta del Tribunal qualificador a partir dels

quals es valoraran els coneixements dels aspirants d'acord amb les funcions pròpies del lloc de treball.

Els aspirants hauran de desenvolupar per escrit dos temes a triar per l'aspirant d'entre els tres que determinarà

el Tribunal. La durada màxima d'aquesta prova serà de noranta minuts. El Tribunal podrà disposar que cada

aspirant llegeixi el seu exercici i pot demanar els aclariments que consideri oportuns. En aquest exercici es valorarà

fonamentalment la capacitat de raonament, la sistemàtica en el plantejament, la claredat i l'ordre de les idees, la

profunditat dels coneixements i l'adequada interpretació de la norma aplicable. La qualificació de l'exercici és de 0

a 10 punts i per aprovar serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

Tercera prova: Entrevista personal (de caràcter obligatori pels aspirants a monitors/es del Centre Obert i eliminatori).

La idoneïtat dels aspirants per a desenvolupar les funcions pròpies del lloc de treball a proveir es valorarà mitjançant

una prova oral, consistent en mantenir un diàleg amb el tribunal, sobre qüestions relacionades amb les tasques

a desenvolupar. La qualificació serà de 0 a 5 punts, quedant eliminats del procés selectiu els aspirants que no

assoleixin almenys 2,5 punts.

B. Fase de concurs:

A la fase de concurs es preveuen avaluar els mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants en el

període de presentació d'instàncies, en base a la puntuació que s'especifica a continuació:

a) Experiència professional relacionada amb el lloc de treball, fins a un màxim de 3 punts:

- En corporacions locals.......................................................0,5 punts per mes treballat.

- En altres administracions públiques...................................0,25 punts per mes treballat.

- En empreses, associacions o altres entitats privades........0,15 punts per mes treballat.

Les fraccions no es computaran.

L'experiència professional adquirida en llocs de l'Administració Pública s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de

l'òrgan competent en matèria de personal, i l'adquirida en el sector privat, mitjançant un document de l'empresa

acreditatiu de les funcions desenvolupades, acompanyat de l'informe de vida laboral de la Seguretat Social

acreditatiu dels serveis prestats en aquesta empresa.

b) Formació complementària relacionada amb el lloc de treball, fins a un màxim de 2 punts:

- Mestratges universitaris.......................................................1 punt per curs.

- Postgraus universitaris.....................................................0,5 punts per curs.

- Per als cursos de durada superior a 20 hores..................0,2 punts per curs.

- Per als cursos de durada igual o inferior a 20 hores........0,1 punts per curs.

c) Participació en règim de voluntariat en atenció a la infància i a l'adolescència en casals, colònies, ludoteques,

esplais i moviments escoltes, fins a un màxim de 0,5 punts:

- Per curs escolar ininterromput (durada mínima de 9 mesos).......0,5 punts

- Per activitats ininterrompudes de durada superior a 2 mesos......0,2 punts

- Per activitats ininterrompudes de durada superior a 1 mes..........0,1 punts

CIE: BOPT d) Certificat de coneixements de llengua catalana de nivell superior a l'exigit en la convocatòria: 0,2 punts.

e) Cursos en eines d'Office, Microsoft o altres suites de font lliure i d'administració electrònica (word, access, excel,

power point, aplicatius,...), realitzats en els últims 10 anys, fins a un màxim de 0,3 punts:

- Cursos de durada superior a 20 hores.......................0,2 punts per curs.

- Cursos de durada igual o inferior a 20 hores.............0,1 punts per curs.

No es tindran en compte aquells treballs o les pràctiques realitzades que siguin necessàries per a l'obtenció dels

títols oficials.

No es valoren com a mèrits les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres

de nivell superior que es puguin al·legar com a requisit o com a mèrit.

NOVENA.- Resolució del procés selectiu, inici de la relació laboral i període de prova

La puntuació de cada persona aspirant en cadascun dels exercicis serà la mitjana aritmètica de les puntuacions

atorgades per tots els membres presents de l'òrgan de selecció.

En cas d'empat de puntuació entre els aspirants que formen part de la borsa de treball permanent convocada, es

seguirà el criteri de donar preferència als aspirants segons antiguitat de permanència a la borsa. En cas que tinguin

la mateixa antiguitat, el Tribunal realitzarà un sorteig entre aquests aspirants.

L'aspirant que, havent superat la fase d'oposició, hagi obtingut major puntuació en el concurs ?EUR" oposició, serà

proposat pel Tribunal a l'Alcaldia per la seva contractació com a personal laboral amb un període de prova de dos

mesos.

L'Alcalde haurà de nomenar personal laboral l'aspirant proposat, en el termini màxim d'un mes a partir de la data

de publicació de la relació d'aprovats si és que en aquell moment existeix la necessitat de cobertura de vacant.

El nomenament esmentat es publicarà al taulell d'edictes de la Corporació. Un cop publicat el nomenament, es

disposarà d'un termini de deu dies per al jurament o promesa i presa de possessió, que s'efectuarà davant del

Secretari de l'Ajuntament d'acord amb el que estableix el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, en relació al Decret

359/1986, de 4 desembre, de la Generalitat de Catalunya. La manca de presa de possessió, llevat dels casos de

força major, que seran degudament comprovats i considerats, comportarà la pèrdua de tots els drets.

La relació laboral s'iniciarà en un termini màxim de deu dies naturals des de la crida a la incorporació, transcorreguts

els quals sense que s'hagi produït la incorporació i no havent-ho comunicat prèviament per escrit, s'entendrà que es

renuncia als drets adquirits en el procés selectiu. Tot això sens perjudici del que estableix la base cinquena.

Les retribucions de l'aspirant durant el període de prova seran les corresponents a la del lloc de treball que

desenvolupa. La superació del període de prova és indispensable per adquirir la condició de personal laboral

temporal. El període de prova es valorarà per part del responsable tècnic del centre al qual estigui adscrit/a, qui en

donarà compte al President de la Corporació mitjançant informe de valoració. finalitzat i superat el període de prova

de l'aspirant seleccionat, el contracte subscrit tindrà plens efectes sense més tràmits.

En cas que l'aspirant no assoleixi els nivells suficients d'integració i eficiència en el lloc de treball objecte del

procés selectiu serà declarat no apte per resolució motivada de l'Alcaldia ?EUR" Presidència, previ tràmit d'audiència

a l'interessat, per un termini de cinc dies, i perdrà en conseqüència tots els drets inherents com a contractat. En

aquest cas, l'òrgan competent formularà proposta de contractació a favor de l'aspirant que tingui la puntuació

següent més alta, el qual haurà de superar el corresponent període de prova.

DESENA.- Comunicacions

D'acord amb el que disposa l'article 92 en relació amb l'article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual

s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, totes les comunicacions s'efectuaran únicament

mitjançant la publicació corresponent al taulell d'anuncis de la Corporació.

Addicionalment i sempre que es consideri oportú, també es podrà inserir les comunicacions a la seu electrònica de

l'Ajuntament del Morell.

ONZENA.- Informació pública

D'acord amb l'article 112.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al

servei de les entitats locals, es sotmeten aquestes bases a informació pública durant 20 dies naturals, a comptar

des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, per al seu examen i presentació d'al·legacions.

DOTZENA.- Incidències

El Tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon

ordre del concurs - oposició i, en tot el que no està previst en aquestes bases, s'aplicarà el Reglament del personal

CIE: BOPT

al servei de les entitats locals. TRETZENA.- Impugnacions

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit qualificats de l'Alcalde, els interessats podran interposar

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos

a comptar de l'endemà de la seva publicació o notificació, o el potestatiu de reposició de conformitat amb els articles

25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 112, 123 i 124 de

la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit qualificats del tribunal, els interessats poden interposar recurs

d'alçada davant l'Alcalde, d'acord als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015.

No obstant això, els interessats poden utilitzar, d'acord amb el que preceptua l'article 40.2 in fine de la citada Llei

39/2015, qualsevol altre recurs que estimin procedent.

El Morell, 17 de novembre de 2016

El secretari, Xavier Tardiu Bonet

CIE: BOPT