Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Generalitat de Catalunya Centrals i Infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, SAU - Cimalsa- presenta Projecte d'estatuts i bases d'actuació, modalitat compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació del Pla parcial sector 23-24,
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09194

Ajuntament de Montblanc

EDICTE

Es fa públic que per acord de Junta de Govern de 14 de novembre de 2016 es va adoptar l'acord que es transcriu

literalment a continuació: Aprovació inicial del projecte d'estatuts i bases d'actuació, en la modalitat de compensació

bàsica, del sistema de reparcel·lació del polígon 1 del Pla parcial sector 23-24, la Romiguera de Montblanc.

ANTECEDENTS

1.1. En data de 9 de novembre de 2016 es va rebre a l'Ajuntament instància de presentació d'estatuts i bases

d'actuació de la futura Junta de Compensació per l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya Centrals i

Infraestructures per a la mobilitat i les activitats logístiques, SAU (Cimalsa) per que representen més del 50% de la

superfície de les finques situades en el polígon 1 del Pla parcial sector 23-24, la Romiguera de Montblanc.

1.2. Per providència d'Alcaldia de data 14 de novembre de 2016 es va sol·licitar a secretaria intervenció un informe

jurídic sobre l'adequació a la legalitat del projecte d'estatuts i bases d'actuació presentats, en la modalitat de

compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació, així com del procediment a seguir per a la seva aprovació.

1.3. De conformitat amb l'informe de secretaria de data 14 de novembre de 2016 el projecte d'estatuts i bases

d'actuació presentats s'adequa a la legislació aplicable.

2. FONAMENTS JURÍDICS

2.1. D'acord amb l'article 117.1 Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei

d'urbanisme (en endavant TRLU) s'entén per gestió urbanística integrada del planejament urbanístic el conjunt

d'actuacions per repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivats de l'ordenació urbanística i per

executar o completar les obres i els serveis urbanístics necessaris. La gestió urbanística integrada es duu a terme

per polígons d'actuació urbanística complets.

2.2. El sistema de reparcel·lació és mitjà d'execució del planejament urbanístic corresponent la iniciativa, per a la

modalitat de compensació bàsica, als propietaris o propietàries de finques la superfície de les quals representi més

del 50% de la superfície total del polígon d'actuació urbanística, tal i com s'estableix a l'article 130.3 TRLU

2.3. En compliment dels articles 125 i 190 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la

Llei d'urbanisme (en endavant RLU), la tramitació dels estatuts i bases d'actuació de la modalitat de compensació

bàsica del sistema de reparcel·lació és sempre anterior o simultània a l'aprovació de la futura Junta de Compensació.

2.4. D'acord amb l'article 119.2 TRLU la tramitació de l'aprovació dels estatuts i bases d'actuació, en la modalitat de

compensació bàsica, del sistema de reparcel·lació és la següent:

a) L'aprovació inicial i l'aprovació definitiva corresponen a l'administració actuant.

b) L'aprovació inicial s'ha d'adoptar en el termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.

c) El projecte ha d'ésser posat a informació pública per un termini d'un mes, dins el qual s'ha de concedir audiència

a les persones interessades, amb citació personal.

d) La notificació de l'acord d'aprovació definitiva s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del

termini d'informació pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per silenci

administratiu positiu, a excepció del projecte de reparcel·lació, en què el sentit del silenci és negatiu.

e) Un cop acreditat l'acte presumpte, segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú,

l'administració n'ha d'ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la formalització corresponent.

f) En cas d'incompliment dels terminis de tramitació dels estatuts i les bases d'actuació, pot subrogar-s'hi la comissió

territorial d'urbanisme competent, a instància de les persones particulars, un cop requerida l'adopció de l'acord

corresponent en el termini d'un mes.

g) Un cop aprovats definitivament els projectes de divisió poligonal, se n'ha de lliurar una còpia diligenciada a la

comissió territorial d'urbanisme competent.

2.5. El contingut mínim dels estatuts de les Juntes de Compensació ve regulat a l'article 197 RLU. Pel que fa a les

bases d'actuació poden incloure les determinacions de l'article 198.1 RLU.

2.6. D'acord amb l'article 136.1 RLU, en la modalitat de compensació bàsica del sistema de reparcel·lació les

persones propietàries de les finques afectades poden:

- decidir la seva incorporació a la junta de compensació en el tràmit d'audiència, al si de la tramitació de les bases

i estatuts o en qualsevol moment posterior fins transcorregut un mes des de la notificació de l'acord d'aprovació

CIE: BOPT

definitiva de la constitució de la Junta de Compensació

- comprometre, al tràmit d'audiència, la seva participació en l'execució, en els termes previstos a l'article 136.2 RLU. 2.7. A l'art. 190 RLU es regula la constitució de la Junta de Compensació. D'acord amb aquest article una vegada

aprovats definitivament els estatuts i, si s'escau, les bases d'actuació, de conformitat amb el procediment previst per

l'article 119.2 TRLU, l'administració actuant n'ha d'ordenar la publicació al diari oficial que correspongui i ho ha de

notificar individualitzadament a les persones propietàries perquè puguin manifestar la seva decisió d'adherir-se a la

futura entitat durant el termini de 15 dies, informant-ne l'ajuntament, en cas que no sigui l'administració actuant. En

el cas de les juntes de compensació, la notificació ha d'advertir les persones propietàries de les conseqüències de

la manca d'adhesió a l'entitat, de conformitat amb el que estableixin les bases d'actuació.

L'apartat 2 del mateix article estableix que l'entitat es constituirà mitjançant document públic atorgat per les persones

propietàries que hagin pres vàlidament la iniciativa o bé que s'hi hagin adherit en els terminis que estableix el RLU.

El contingut del document públic s'estableix a l'article 190 RLU.

2.8. D'acord amb l'article 190.4 RLU el document públic de constitució ha de ser lliurat a l'administració actuant, que

ha d'adoptar l'acord d'aprovació de constitució de l'entitat en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà

de la recepció del document públic i designar la persona que la representa en l'entitat. També se n'ha de lliurar una

còpia a l'ajuntament, en cas que no sigui l'administració actuant, perquè designi la persona que el representa.

En el supòsit que l'administració actuant no resolgui en el termini esmentat, l'escriptura de constitució s'entén

aprovada per silenci administratiu positiu. Si l'ajuntament no ha designat una persona que el representi , s'entén

atorgada aquesta condició a l'alcalde o alcaldessa del municipi. Si l'administració actuant altra que l'ajuntament no

designa cap persona representant, s'entén representada per qui legalment tingui atribuïda la seva representació.

2.9. En relació a la participació en el processos de gestió urbanística és d'aplicació allò que disposa l'article 8.5 c)

TRLU que determina que cal donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els

procediments de planejament i gestió urbanístics i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, així com

l'article 23.1.b RLU determina que els edictes s'han de publicar al diari oficial o Butlletí Oficial que correspongui i a

un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereixi el

projecte en tramitació.

2.10. D'acord amb l'article 53.1.s del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei

municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 21.1.j de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim

local, l'Alcaldia és l'òrgan competent per aprovar els instruments de gestió urbanística, no obstant, a l'Ajuntament

de Montblanc, aquesta competència ha estat delegada a la Junta de govern per Decret 224/2015 de 22 de juny.

Per això, per unanimitat s'acorda:

RESOLC:

Primer. Aprovar inicialment el projecte d'estatuts i bases d'actuació, en la modalitat de compensació bàsica, del

sistema de reparcel·lació, presentats per l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya Centrals i Infraestructures

per a la mobilitat i les activitats logístiques, SAU (Cimalsa) que representa més del 50% de la superfície de les

finques situades en el polígon 1 del Pla parcial sector 23-24, la Romiguera de Montblanc

Segon. Sotmetre aquesta resolució a informació pública mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província

de Tarragona, i en un dels diaris de més difusió de la província pel termini de un mes a partir de l'endemà de la

darrera publicació, a fi que qualsevol persona interessada pugui presentar les al·legacions que més convinguin als

seus interessos i perquè aquelles persones propietàries de finques afectades puguin decidir la seva incorporació

a la Junta i manifestar aquesta decisió o comprometre la seva participació en l'execució en els termes establerts a

l'article 136.2 RLU.

L'expedient restarà exposat al públic en les dependències de l'Ajuntament Montblanc (Plaça Major, 1) de Dilluns a

divendres de 9 a 14 hores.

Tercer. Donar audiència, amb citació personal, a les persones interessades del polígon 1 del Pla parcial sector 23-

24, la Romiguera de Montblanc, pel termini d'un mes, als efectes que manifestin la seva decisió d'incorporar-se a

la junta de compensació, així com la possibilitat de comprometre la seva participació en l'execució en els termes

establerts a l'article 136.2 RLU.

Quart. Informar a les persones propietàries que, d'acord amb l'article 136.4 RLU i la base dissetena de les Bases

d'Actuació, la manca d'incorporació a la junta de compensació i la no manifestació del compromís de participar en

l'execució, comporta que les seves finques poden ser expropiades, o bé poden ser objecte de reparcel·lació. En

aquest darrer cas, el projecte de reparcel·lació pot preveure l'adjudicació a la Junta de finques resultants fins a

cobrir la quantia de les despeses d'urbanització imputables.

Cinquè: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública i de les resolucions d'aprovació

que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se en la web oficial de l'ajuntament: www.montblanc.cat

CIE: BOPT

Montblanc 16 de novembre de 2016

Alcalde, Josep Andreu i Domingo