Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació per a la construcció de passos de vianants adaptats dins l'àmbit del Pla de Barris. Procediment obert urgent. Exp. 2016/275
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09489

Ajuntament de Mont-roig del Camp

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en 23 de novembre de 2016, mitjançant aquest anunci

s'efectua convocatòria de la licitació, per procediment obert, de la construcció de passos de vianants adaptats dins

l'àmbit del Pla de Barris.

1. Entitat Adjudicadora:

a. Organisme: Ajuntament de Mont-roig del Camp

b. Dependència que tramita l'expedient: Contractació

Obtenció de documentació i informació: Perfil del contractant de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp (http://montroig.cat/lajuntament/funcionament/perfil-del-contractant/contractes/)

c. Número d'expedient: 2016/275

2. Objecte del contracte:

a. Tipus: subministrament

b. Descripció del Contracte: Construcció de passos de vianants adaptats, en tot l'àmbit del pla de barris, atès que

en l'actualitat en moltes cruïlles no hi ha cap tipus de rebaix de vorera per a vianants i els que hi ha construïts no

compleix amb les noreme d'accessibilitat.

3. Vigència del contracte: 6 mesos

4. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a. Tramitació: Urgent

b. Procediment: Obert

c. S'estbaleix com a únic criteri de valoració, l'oferta econòmica més avantatjosa.

5. Import de licitació: 52.474,77EUR més IVA .

6. Garanties:

a. Provisional: no es preveu

b. Definitiva: 5% de l'import d'adjudicació

7. Presentació d'ofertes:

a. Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del dia en que es compleixi el còmput del termini de 8 dies

naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPT. Si l'últim dia és dissabte, diumenge

o festiu, s'ajornarà al següent dia hàbil.

b. Documentació a presentar: sobre núm. 1 (Sobre 1-Documentació administrativa) i sobre núm. 2 (Sobre

2-Proposició econòmica).

c. Lloc de presentació: Registre General de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp o a les oficines municipals de

Miami Platja, ubicat a la Ctra. De Colldejou s/n i al C. Soria núm. 14 respectivament, de dilluns a divendres, en

horari de 9.00 a 14.00 hores

d. Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos

8. Obertura de les ofertes

a. Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp

b. Domicili: Carretera de Colldejou s/n

c. Localitat i codi postal: 43300 Mont-roig del Camp

d. Telèfon: 977 83 70 05

e. Fax: 977 83 80 89

f. Data i hora: Les ofertes s'obriran dins els deu dies hàbils següents de la finalització del termini de presentació de

proposicions. És publicarà al perfil del contractant de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp.

9. Despeses d'anuncis: a càrrec de l'adjudicatari (límit 1.000 euros)

Fran Morancho López. Alcalde

CIE: BOPT

Mont-roig del Camp, 23 de novembre de 2016