Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Ordenança núm. 19 reguladora del preu públic per a la prestació del servei escolar de 1r cicle d'educació infantil. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09198

Ajuntament de Garcia

A N U N C I

L'Ajuntament en sessió plenària realitzada el dia 20 de setembre de 2016, va adoptar amb caràcter provisional

l'acord que ha esdevingut definitiu i que es transcriu tot seguit:

"ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 19: PREU PÚBLIC PER LA PRESTACI?" DEL SERVEI ESCOLAR DE

PRIMER CICLE D'EDUCACI?" INFANTIL

FONAMENT LEGAL

Article 1

D'acord amb l' establert en l'article 127, en relació a l'article 41, ambdós del R.D.L 2/2004 de 5 de març pel qual

s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per

a la prestació del servei escolar de primer cicle d'educació infantil, que comprèn els infants d'1 a 3 anys.

OBJECTE

Article 2

Serà objecte d'aquest preu públic la prestació del servei escolar de primer cicle d'educació infantil, que comprèn els

infants d'1 a 3 anys.

SUBJECTE PASSIU

Article 3

Estan obligats al pagament d'aquest preu públic regulat en aquesta ordenança:

a) el pares, tutors o representants legals dels infants d'edats corresponents al primer cicle d'educació infantil,

b) o en el seu cas, qui pugui estar obligat al pagament dels aliments dels mateixos conforme es preveu al Codi Civil.

El naixement de l'obligació de pagament s'inicia en el moment de matriculació de l'infant i amb la prestació efectiva

dels serveis.

En conseqüència no podrà formalitzar-se la matrícula i per tant iniciar l'assistència a l'escola, mentrestant no es

satisfaci el preu públic.

Aquesta obligació es deriva d'un procés previ de preinscripció i matriculació dels usuaris a l'escola rural El Verger.

QUOTES

Article 4

L'import dels preus públics queda fixat, en base al que s'estableix a l'ORDRE ENS/72/2013, de 23 d'abril, per la

qual el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya fixa l'import del preu públic del servei escolar,

en el quadre següent:

Serveis

educatius

10

quotes

118,00

EUR/mes

Aquest import és anticipat, i cobreix la prestació del servei al llarg de tota la jornada d'obertura del centre.

Article 5

A l'alumnat que utilitzi aquest servei li són aplicables, amb la justificació prèvia documental, les bonificacions i

exempcions següents:

a) les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de

famílies monoparentals tenen una bonificació del 50% del preu públic.

b) Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%, membres de famílies nombroses classificades en la

categoria especial i les persones víctimes d'actes terroristes, així com per als cònjuges i fills d'aquestes últimes,

tenen una exempció del 100% del preu públic.

Les bonificacions i exempcions previstes es poden sol·licitar al llarg de tot el curs escolar i són aplicables a partir

del mes segënt a la seva sol·licitud.

CIE: BOPT NORMES DE GESTI?"

Article 6

Els imports establerts a aquesta norma es liquidaran d'acord a les següents condicions:

1. Les quotes es liquidaran mensualment i anticipadament.

2. Condicions de prorrateig: Tota vegada s'han liquidat, les quotes mensuals no son prorratejables

3. Les mensualitats s'abonaran mitjançant càrrec en compte bancari; amb aquesta finalitat el subjecte passiu haurà

d'estendre la corresponent ordre bancària, domiciliant el pagament en el moment de la inscripció.

Per gaudir de la prestació del servei s'ha d'estar al corrent de cadascuna de les mensualitats.

L'obligació de pagament persisteix fins que l'usuari no causi baixa voluntària del servei i tindrà efectes el dia primer

del mes següent. La baixa sol·licitada durant el transcurs del mes no dóna dret a la devolució total ni parcial de la

quota.

L'obligació de pagament persisteix si no assisteixen al centre, ja que la matrícula inclou el compromís d'assistència

al centre i el pagament de les quotes mensuals.

Es gestionarà el cobrament mitjançant la domiciliació bancària al llarg dels primers dies del mes. En cas d'impagament

o retorn de rebuts domiciliats en els terminis establerts a l'efecte, podrà donar lloc al cessament de la prestació

del servei, sense perjudici de la tramitació dels corresponents expedients de constrenyiment per a la recaptació de

les quotes meritades. La falta de pagament de dues quotes del preu públic determinarà l'anul·lació dels drets que

atorga la matrícula.

Quan per causes no imputables a l'obligat al pagament del preu públic, l'escola no es desenvolupi o celebri, es

procedirà a la devolució de l'import corresponent.

DISPOSICI?" ADDICIONAL

Tot el que no estigui previst en aquesta ordenança, es regirà pel Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes

Locals, així com la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació.

DISPOSICI?" fiNAL

La present Ordenança tindrà efectes a partir del dia següent a la seva publicació en el BOPT, sense perjudici del

que disposa l'article 65.2) de la llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 70.2) de

l'esmentada llei, quedant vigent fins a la seva modificació o derogació expressa."

Es transcriu el text íntegre de l'ordenança fiscal.

Garcia, 17 de novembre de 2016

L'alcaldessa, Blanca López Quiñones

CIE: BOPT