Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Pressupost exercici 2016, plantilla i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09186

Ajuntament de Duesaigües

EDICTE

Havent-se exposat al públic el Pressupost per a l'exercici de 2016 i la plantilla orgànica i relació de llocs de treball

segons s'anuncià en el Butlletí Oficial de la Província núm. 75 de data 20/04/2016, i aprovat definitivament, es fa

públic a continuació el Pressupost resumit a nivell de capítols, la plantilla orgànica i relació de llocs de treball:

PRESSUPOST ÚNIC

INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS

1. Impostos directes

104.974,49

2. Impostos indirectes

3.000,00

3. Taxes i altres ingressos

64.211,36

4. Transferències corrents

167.255,39

5. Ingressos patrimonials

20,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6. Alienacions d'inversions reals

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers

-

TOTAL

339.461,24

DESPESES

OPERACIONS CORRENTS

1. Despeses de personal

100.414,24

2. Despeses en béns corrents i serveis

190.654,00

3. Despeses financeres

1.500

4. Transferències corrents

4.750

OPERACIONS DE CAPITAL

6. Inversions reals

25.000

7. Transferències de capital

8. Actius financers

9. Passius financers

17.142,85

TOTAL

339.461,24

PLANTILLA ORG?EURNICA

Funcionari de carrera

1 secretaria-intervenció interí

Personal laboral

1 administrativa ?EUR"indefinit

1 peó serveis ?EUR"indefinit

1 oficial 1a ?EUR"temporal

1 peó neteja ?EUR"temporal

Duesaigües, 1 de juliol de 2016

CIE: BOPT

L'alcalde, Josep Llebaria i Nolla