Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09182

Ajuntament de Duesaigües

E D I C T E

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2015, integrat pel de la corporació, juntament

amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a

la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones

interessades podran formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Duesaigües, 8 de novembre de 2016

L'alcalde, Josep Llebaria i Nolla

CIE: BOPT