Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Padró del preu públic per la publicitat estàtica al pavelló poliesportiu, exercici 2016. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09195

Ajuntament de Castellvell del Camp

EDICTE

Per Resolució de l'Alcaldia número 430/16 de 28 d'octubre de 2016, s'ha aprovat el padró del preu públic per la

publicitat estàtica al pavelló poliesportiu corresponent a l'exercici 2016.

El padró podrà consultar-se pels interessats, a les dependències municipals, en el termini dels 15 dies hàbils

següents al de publicació del present Edicte al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al taulell d'anuncis de

l'Ajuntament de Castellvell del Camp.

Contra les dades contingudes al mateix podrà interposar-se recurs de reposició davant aquesta Alcaldia en el

termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de finalització del període d'exposició pública. Tot això sense

perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol altre recurs que estimin pertinent.

Agustí Domingo Basora, alcalde de l'Ajuntament de Castellvell del Camp

Castellvell del Camp, 31 d'octubre de 2016

CIE: BOPT