Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09438

Ajuntament d'Ascó

ANUNCI

de l'Ajuntament d'Ascó, sobre aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança

L'Ajuntament, en sessió plenària realitzada el 15 de setembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació del

redactat de l'Ordenança municipal reguladora dels requisits formals en el procés d'empadronament.

Aquest acord es va exposar al públic pel termini de trenta dies, durant els quals no s'ha presentat cap al·legació, per

la qual cosa l'acord ha esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu de la modificació de l'ordenança

aprovada.

Ascó, 23 de novembre de 2016

L'ALCALDE, José M. Buixeda Ruana

TEXT ÍNTEGRE

"ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE REQUISITS FORMALS EN EL PROCÉS D'EMPADRONAMENT.

...

Article 4.- ...

...

En relació a la justificació de la residència habitual s'haurà d'aportar la següent documentació de forma indistinta

(original o fotocòpia compulsada):

A) Contracte d'arrendament del seu habitatge.

B) Títol de propietat de l'habitatge situat en el municipi d'Ascó

...

L'Ajuntament podrà demanar com a documentació complementària per a vetllar per l'habitabilitat de l'habitatge:

...

B) Cèdula d'habitabilitat.

..."

CIE: BOPT