Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte de reparcel·lació econòmica de la urbanització El Picarany. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09179

Ajuntament d'Almoster

Anunci aprovació inicial Projecte de Reparcel·lació Econòmica

Mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 11 de novembre de 2016, es va resoldre les al·legacions presentades

Projecte de Reparcel·lació Econòmica de la Urbanització El Picarany redactat pels serveis tècnics municipals i, atès

que hi havia canvis substancials, es va resoldre també retrotraure l'expedient al moment d'aprovació inicial i aprovar

inicialment el nou Projecte de Reparcel·lació Econòmica modificat

D'acord amb allò disposat a l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós

de la Llei d'urbanisme, se sotmet a informació pública l'esmentat Projecte de Reparcel·lació Econòmica de la

Urbanització El Picarany durant el termini d'un mes a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí

Oficial de la Província de Tarragona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l'àmbit municipal, al

Tauler d'Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'efecte que es puguin presentar les

al·legacions i / o reclamacions que es tinguin per convenients, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres,

de 9.00 hores a 14.00 hores a les oficines municipals ubicades al carrer Pare Aymami , 14 d'Almoster.

Almoster, 16 de novembre de 2016

L'alcalde, ?EURngel Xifré Arroyo

CIE: BOPT