Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Projecte desglossat núm. 1 del projecte de pavimentació i serveis als carrers adjacents al camí del cementiri. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 226
Fecha Disposición :
28/11/2016
Fecha Publicación :
28/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09197

Ajuntament d'Alió

ANUNCI

El dia 9 de novembre de 2016 en el BOP de Tarragona núm. 213 es va publicar un anunci d'aprovació inicial del

Projecte Desglossat núm. 1 del projecte de pavimentació i serveis als carrers adjacents al camí del cementiri, el

qual contenia un error material.

Es fa públic el nou redactat correcte de l'Anunci que és el següent:

El Ple de l'Ajuntament d'Alió, en la seva sessió del dia 27 d'octubre de 2016, ha aprovat inicialment el Projecte

Desglossat núm. 1 del projecte de pavimentació i serveis als carrers adjacents al camí del cementiri.

En el mateix acord es va aprovar la delegació en l'Alcaldia de l'aprovació definitiva del projecte.

Mitjançant aquest edicte, se sotmet l'esmentat Projecte a informació pública per un termini de 30 dies, a comptar

des de la publicació, perquè les persones interessades examinin el Projecte i presentin, si s'escau, les al·legacions

que considerin pertinents.

El Projecte es pot examinar en les oficines de l'Ajuntament d'Alió, de 9:00 hores a 13:00 hores, de dilluns a divendres.

Alió, 28 d'octubre de 2016

L'alcalde,

Signat: Francesc Jofré Vallvé

CIE: BOPT