Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LUVIRR, SA i Iniciativas Inmobiliarias Tarraco, SL, presenten Projecte d'urbanització del PA 58a. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07382 Ajuntament de Tarragona Planejament Urbanístic

ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2016, ha acordat aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del Polígon d'Actuació 58a, presentat per LUVIRR, SA i Iniciativas Inmobiliarias Tarraco, SL, amb la determinació que en el moment de l'execució de les obres s'haurà de donar compliment al que han assenyalat els diferents serveis municipals.

En compliment del que disposa l'article 119.2.c) del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet el dit projecte d'urbanització a informació pública mitjançant la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Més Tarragona i a la seu electrònica de l'Ajuntament, pel termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la darrera publicació.

Durant el termini expressat es podrà examinar el referit projecte en l'Oficina Municipal d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Tarragona, a la Rambla Nova, 59, de dilluns a dijous, de 9 a 19 hores, divendres de 9 a 14 hores i dissabtes, de 10 a 13 hores i, en la Seu Electrònica de l'Ajuntament (https://seu.tarragona.cat), i formular al·legacions si es considera oportú.

Tarragona, 12 de setembre de 2016. EL SECRETARI GENERAL, Signat: Joan Anton Font Monclús.

CIE: BOPT