Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20 reguladora dels preus públics. Text íntegre. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07392 Ajuntament de Móra d'Ebre

Anunci sobre la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 20 reguladora dels preus públics

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de maig de 2016, va aprovar inicialment la modificació dels annexos 3 i 15 de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora dels preus públics.

Aquests acords s'han exposat al públic pel termini de trenta dies hàbils (BOPT núm. 101, de 27 de maig), durant els quals no s'ha presentat cap al·legació, per la qual cosa han esdevingut definitius, sense necessitat d'adoptar un nou acord en aquest sentit, en virtut de l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i se'n publica el text íntegre:

"ANNEX 3

PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACI?" DE FOTOC?'PIES, IMPRESSIONS I SUPORTS INFORM?EURTICS

TARIFES

Dependències de l'Ajuntament

Fotocòpia en b/n

0'10 EUR

Fotocòpia en color

1,24 EUR

Disquets en format CD

13,87 EUR

Disquets en format DVD

14,90 EUR

Dependències de l'Escola Municipal de Música i Dansa

Fotocòpia en b/n A-4

0,07 EUR

Fotocòpia en b/n A-4 (2 cares)

0,10 EUR

Fotocòpia en b/n A-3

0,10 EUR

Fotocòpia en b/n A-3 (2 cares)

0,14 EUR

Fotocòpia en color A-4

1,10 EUR

Fotocòpia en color A-4 (2 cares)

1,13 EUR

Fotocòpia en color A-3

1,13 EUR

Fotocòpia en color A-3 (2 cares)

1,16 EUR

Dependències de la Biblioteca comarcal

De 1 a 10 còpies

A partir de 10 còpies

Fotocòpia en b/n

0'10 EUR

0,21 EUR

Impressió en b/n

0,10 EUR

0,21 EUR

Impressió color text/títol

0,15 EUR

0,31 EUR

Impressió color imatge

0,31 EUR

0,62 EUR

Impressió color amb més d'una imatge o full sencer

0,67 EUR

1,34 EUR

Disquets en format CD

1,03 EUR

----Disquets en format DVD

2,06 EUR

---- "

CIE: BOPT "ANNEX 15

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACI?" DEL SERVEI DE PUBLICITAT AL PROGRAMA DE LES FESTES MAJORS

1. Es consideraran anuncis, la propaganda que, per la seva forma o contingut, tinguin com a finalitat exclusiva la difusió o divulgació d'una activitat comercial i/o econòmica a través del programa de les Festes Majors. 2. La Junta de Govern Local resoldrà de forma motivada les sol·licituds de bonificació i/o reducció de les tarifes esmentades en el punt 3t, realitzades per entitats benèfiques o benèfico-docents, administracions públiques i corporacions locals. 3. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes següents:

Tipus d'anunci

Mida d'anunci

Preu

Contraportada

Interior

256 EUR

Contraportada

Exterior

277 EUR

Color

1 pàgina

190 EUR

Color

½ pàgina

123 EUR

Color

¼ pàgina

82 EUR

Blanc i Negre

1 pàgina

128 EUR

Blanc i Negre

½ pàgina

86 EUR

Blanc i Negre

¼ pàgina

53 EUR

4. Les tarifes establertes per aquest preu públic comprenen l'Impost sobre el Valor Afegit. 5. No s'admetrà a emissió cap anunci si prèviament no s'ha signat el contracte publicitari corresponent. 6. La gestió, liquidació i cobrament de les tarifes contingudes a l'annex es durà a terme per l'Ajuntament de Móra d'Ebre, encarregat de la gestió directa del servei. 7. L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix en el moment de contractar el servei".

Móra d'Ebre, 13 de setembre de 2016. Joan Piñol Mora, alcalde-president.

CIE: BOPT