Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07378 Ajuntament de Bellmunt del Priorat

ANUNCI EXPOSICI?" PÚBLICA APROVACI?" COMPTE GENERAL 2015

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament de Bellmunt del Priorat corresponent a l'exercici 2015, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Bellmunt del Priorat, 12 de setembre de 2016. L'alcalde, Josep M. Torné Secall

CIE: BOPT