Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Padró IAE exercici 2016. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 182
Fecha Disposición :
22/09/2016
Fecha Publicación :
22/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07397 Ajuntament de l'Ametlla de Mar

E D I C T E

Mitjançant Decret de l'Alcaldia de data 13 de setembre de 2016, s'ha aprovat els padró corresponent a l'exercici 2016 que a continuació es relaciona:

- Impost sobre Activitats Econòmiques.

Així mateix, es fa saber que el padró restarà exposat al públic durant un termini de quinze dies hàbils a les oficines municipals.

Contra l'acte d'aprovació dels padrons i de les liquidacions incorporades als mateixos podrà formular-se recurs de reposició davant l'alcalde-president en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de finalització del període d'exposició pública. No obstant, podrà interposar-se qualsevol altre recurs que es consideri oportú per a la defensa de llurs interessos.

Jordi Gaseni i Blanch, l'alcalde. L'Ametlla de Mar, 13 de setembre de 2016.

CIE: BOPT