Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Tercera i quarta subhasta pública per a l'alienació d'uns béns immobles a Cambrils. Termini presentació ofertes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Administració de l'Estat

2016-07345 Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona - Patrimoni

Resolució del delegat d'Economia i Hisenda a Tarragona per la qual s'anuncia la tercera i quarta subhasta pública a l'alça per a l'alienació d'uns béns immobles situats en el terme municipal de Cambrils (Tarragona).

La Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona durà a terme la tercera i quarta subhasta, mitjançant el procediment de presentació d'ofertes en sobre tancat, d'uns béns immobles propietat de l'Administració General de l'Estat situats en el terme municipal de Cambrils (Tarragona) que a continuació es descriuen:

LOT PRIMER, TERCERA I QUARTA SUBHASTA Es corresponen amb l'expedient CIBI 2015 043 00046 (1212) - Descripció: Plaça d'aparcament de 10 m2 situada en la planta soterrani de l'immoble del carrer Sant Jaume, 12

del terme municipal de Cambrils (Tarragona). Aquesta plaça d'aparcament és la número 208 bis.

- Referencia cadastral: 6482209CF3468A0108XB. - Inscrita en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Estat amb el número 199672443040130001. - Inscrita en el Registre de la Propietat de Cambrils, tom 636, llibre 391, foli 83, finca número 28427. - La

finca està lliure de càrregues i gravàmens.

- Tipus de licitació per a la 3a. subhasta: 7.915,90 EUR. - Garantia del 5% per a la 3a. subhasta: 395,79 EUR. - Tipus de licitació per a la 4a. subhasta: 6.728,51 EUR. - Garantia del 5% per a la 4a. subhasta: 336,43 EUR.

LOT SEGON, TERCERA I QUARTA SUBHASTA Es corresponen amb l'expedient CIBI 2015 043 00047 (1213) - Descripció: Plaza d'aparcament de 10 m2 situada en la planta soterrani de l'immoble del carrer Sant Jaume, 12

del terme municipal de Cambrils (Tarragona). Aquesta plaça d'aparcament és la número 216 bis.

- Referència cadastral: 6482209CF3468A0107ZL. - Inscrita en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Estat amb el número 1996724430430129001. - Inscrita en el Registre de la Propietat de Cambrils, tom 636, llibre 391, foli 85, finca número 28429. - La

finca està lliure de càrregues i gravàmens.

- Tipus de licitació per a la 3a. subhasta: 7.915,90 EUR. - Garantia del 5% per a la 3a. subhasta: 395,79 EUR. - Tipus de licitació per a la 4a. subhasta: 6.728,51 EUR. - Garantia del 5% per a la 4a. subhasta: 336,43 EUR.

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci de la subhasta.

Els interessats que desitgin participar en la subhasta hauran d'aportar la documentació detallada en el plec de condicions.

Els antecedents i documents referents als béns objecte de la subhasta podran examinar-se en la Secció de Patrimoni de l'Estat de la Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona, Rambla Nova, 93, 4ª planta, o bé a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (www.minhap.gob.es).

Tarragona, 7 de setembre de 2016. El delegat d'Economia i Hisenda, Mario Ruiz Lezcano.

CIE: BOPT