Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Subhasta pública per a l'alienació d'un immoble al Vendrell. Termini presentació ofertes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Administració de l'Estat

2016-07343 Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona - Patrimoni

Resolució del delegat d'Economia i Hisenda a Tarragona per la qual s'anuncia una subhasta pública a l'alça per a l'alienació d'un bé immoble situat en el terme municipal del Vendrell (Tarragona).

La Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona durà a terme una subhasta, mitjançant el procediment de presentació d'ofertes en sobre tancat, del bé immoble propietat de l'Administració General de l'Estat situat en el terme municipal del Vendrell (Tarragona) que a continuació es descriu:

LOT PRIMER, PRIMERA SUBHASTA Es correspon amb l'expedient CIBI 2016 043 00032 (1272) - Descripció registral: Plaça de garatge número 28, de l'edifici o bloc número 2, denominat Europa-B, en el terme del

Vendrell, Residencial El Puig, davant de l'Avinguda del Puig, de superfície útil onze metres quaranta decímetres quadrats. Porta annex un espai de cinc metres quadrats situat en la rampa d'accés, assenyalat amb número 28.

- Referencia cadastral: 7542206CF7674S0028US - Inscrita en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Estat amb el número 1995724430435169001. - Inscrita en el Registre de la Propietat del Vendrell nº 3, tom 998, llibre 274, foli 98, inscripció 3, finca número

18393.

- La

finca està lliure de càrregues i gravàmens.

- Tipus de licitació: 3.740,00 EUR. - Garantia del 5%: 187 EUR.

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci de la subhasta.

Els interessats que desitgin participar en la subhasta hauran d'aportar la documentació detallada en el plec de condicions.

Els antecedents i documents referents als béns objecte de la subhasta podran examinar-se en la Secció de Patrimoni de l'Estat de la Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona, Rambla Nova, 93, 4ª planta, o bé a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (www.minhap.gob.es).

Tarragona, 7 de setembre de 2016. El delegat d'Economia i Hisenda, Mario Ruiz Lezcano.

CIE: BOPT