Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Tercera i quarta subhasta pública per a l'alienació d'un immoble a Reus. Termini presentació ofertes
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Administració de l'Estat

2016-07342 Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona - Patrimoni

Resolució del Delegat d'Economia i Hisenda a Tarragona per la qual s'anuncia la tercera i quarta subhasta pública a l'alça per a l'alienació d'un bé immoble situat en el terme municipal de Reus (Tarragona).

La Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona durà a terme la tercera i quarta subhasta, mitjançant el procediment de presentació d'ofertes en sobre tancat, del bé immoble propietat de l'Administració General de l'Estat situat en el terme municipal de Reus (Tarragona) que a continuació es descriu:

LOT PRIMER, TERCERA I QUARTA SUBHASTA Es correspon amb l'expedient CIBI 2013 043 00013 (1211) - Descripció: finca composta de la plaça d'aparcament número 21 de 12 m2 i el traster número T-21 de 7 m2

situada a la planta soterrani de l'immoble del carrer Peníscola, 18 de Reus (Tarragona).

- Referències

cadastrals:

Plaça d'aparcament: 1368307CF4516G0088PZ Traster:

1368307CF4516G0089AX

- Inscrita en l'Inventari General de Béns i Drets de l'Estat amb el número 1993724430434971001. - Inscrita en el Registre de la Propietat de Reus nº 1, tom 1124, llibre 711, foli 136, finca número 38929-14. - La

finca està lliure de càrregues i gravàmens.

- Tipus de licitació per a la 3a. subhasta: 8.004,32 EUR. - Garantia del 5% per a la 3a. subhasta: 400,22 EUR. - Tipus de licitació per a la 4a. subhasta: 6.803,67 EUR. - Garantia del 5% per a la 4a. subhasta: 340,18 EUR.

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci de la subhasta.

Els interessats que desitgin participar en la subhasta hauran d'aportar la documentació detallada en el plec de condicions.

Els antecedents i documents referents als béns objecte de la subhasta podran examinar-se en la Secció de Patrimoni de l'Estat de la Delegació d'Economia i Hisenda a Tarragona, Rambla Nova, 93, 4ª planta, o bé a la pàgina web del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (www.minhap.gob.es).

Tarragona, 7 de setembre de 2016. El delegat d'Economia i Hisenda, Mario Ruiz Lezcano.

CIE: BOPT