Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació de l'execució de les obres de reforma d'espai interior a la planta tercera, residència assistida, de l'edifici principal. Procediment obert ordinari. Exp. EPEL 54/2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
EMPRESES I SOCIETATS
Entitats, Societats i Altres Organismes

2016-07346 Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa

ANUNCI

ASSUMPTE: ANUNCI DE LICITACI?"

Contracte: contracte d'execució de les obres de reforma d'espai interior a la planta tercera, residència assistida, de l'edifici principal de l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa situat al carrer Mossèn Valls, de Jesús -Tortosa, d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'Oficina Tècnica de GINSA-GRUP SAGESSA, a través del seu arquitecte Daniel Segura Martínez i dels seus enginyers tècnics industrials Josep Subirats Gilabert i Marta Cubero i Soro.

Mitjançant resolució de la Presidència de l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa, adoptada en data 19 d'agost de 2016, s'ha aprovat inicialment el projecte el projecte tècnic executiu de l'obra "Reforma d'espai interior a planta 3a per residència assistida a l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús -Tortosa" subscrit pels Srs. Daniel Segura Martínez, arquitecte tècnic, Josep Subirats Gilabert i Marta Cubero i Soro enginyers tècnics industrials, quin pressupost d'execució per contracta és de 302.048,36 euros.

El projecte esmentat, se sotmet al tràmit d'informació pública durant el període de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà hàbil de la darrera publicació de l'anunci corresponent al BOP de Tarragona i al DOGC, durant el qual es podran formular les al·legacions que s'estimi convenient. Si durant l'esmentat període no es formula cap al·legació, l'esmentat projecte esdevindrà aprovat definitivament de forma tàcita, quedant així la licitació supeditada l'aprovació definitiva del projecte, d'acord amb les dades següents:

1. Entitat adjudicadora - Organisme: ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA. - Dependència que tramita l'expedient: Hospital de la Santa Creu de Jesús de Tortosa. Unitat de Contractació. - Número d'expedient: EPEL 54/2016 - Obtenció de documentació i informació:

. Domicili: Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Oficines de GINSA, Av. del Dr. Josep Laporte, 2, 43204

Reus

. Telèfon: 977 31 22 28/977 31 11 28 / Telefax: 977 32 36 90 . Adreça del perfil de contractant: www.grupsagessa.cat, www.tortosa.cat . Correu electrònic: jvgomez@grupsagessa.com. . Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins el mateix dia de finalització del termini de presentació

d'ofertes.

2. Objecte del contracte - Tipus: Contracte d'obres - Descripció i lloc d'execució: Execució de les obres de reforma d'espai interior a la planta tercera, residència assistida, de l'edifici principal

de l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa situat al carrer Mossèn Valls, de Jesús -Tortosa, d'acord amb el projecte tècnic redactat per l'Oficina Tècnica de GINSA-GRUP SAGESSA, a través del seu arquitecte Daniel Segura Martínez i dels seus enginyers tècnics industrials Josep Subirats Gilabert i Marta Cubero i Soro.

Lloc d'execució: l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa situat al carrer Mossèn Valls, de Jesús -Tortosa - Lots:

NO.

- CPV: 45210000: Construcció general d'edificis i obres singulars d'enginyeria civil - Treballs de construcció i

45300000 Instal·lacions d'edificis i obres.

- Termini: QUATRE MESOS, per la realització de les obres de reforma objecte d'aquest contracte, tenint en compte

que l'inici de les dites obres està supeditat a l'alliberament previ de l'espai que actualment ocupa la Unitat de Cures Pal·liatives a la dita planta.

- Admissió de pròrroga: no procedeix.

3. Tramitació i procediment - Tramitació: Ordinària

CIE: BOPT

- Procediment: Obert conforme les instruccions reguladores dels procediments d'adjudicació dels contractes públics d'obres, de subministraments i de serveis no harmonitzats. - Criteris d'adjudicació: els criteris d'adjudicació (establerts a la clàusula 17.4 del Plec de Clàusules Administratives) son: CRITERIS OBJECTIUS I AVALUABLES A TRAVÉS DE F?"RMULA: 70 punts 1. Oferta econòmica, fins 50 punts: puntuació licitador y = (oferta més barata x 50 / oferta licitador y) La puntuació s'arrodonirà al segon decimal. 2. Oferta termini execució, fins 15 punts: puntuació licitador y = (termini execució més reduït x 15 / termini execució licitador y) La puntuació s'arrodonirà al segon decimal. 3. Oferta garantia d'obra, fins 5 punts puntuació licitador y = (termini garantia més alt x 5 / termini garantia licitador y) La puntuació s'arrodonirà al segon decimal. No es valoraran les proposicions dels licitadors i, per tant, s'exclouen del procediment, si es dóna algun dels supòsits següents: 1. Quan els preus oferts pels licitadors superin el preu de sortida o els preus unitaris màxims de sortida, en cas que

s'haguessin fixat, o qualsevulla altra limitació econòmica que s'hagués pogut establir, d'acord amb aquest plec.

2. Quan l'objecte de valoració no compleixi els requisits bàsics demanats en el plec de prescripcions tècniques,

previ informe tècnic motivat.

En els casos d'empat en les valoracions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència

en l'adjudicació del contracte: - En primer lloc: la proposició presentada per aquelles empreses que tinguin en la seva plantilla un nombre de

treballadors amb discapacitat superior al 2 per cent. Si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat respecte de la proposició més avantatjosa acrediten tenir una relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 per cent, tindran preferència en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

- En segon lloc (en defecte de la documentació anterior o si l'empat persisteix): la proposició presentada per

aquelles empreses amb un menor percentatge de treballadors temporals, sempre que aquest no sigui superior al 10 per 100.

- En tercer lloc (en defecte de les dos anteriors o si l'empat persisteix): les proposicions de les empreses que

acreditin que disposen d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes.

Aquesta documentació, haurà d'estar a disposició de la Mesa de Contractació en un termini màxim de tres dies

hàbils des del seu requeriment. En el cas que persisteix l'empat, es farà un sorteig públic mitjançant el qual es dirimirà quina serà la proposició guanyadora. La data del sorteig es publicarà al perfil de contractant i es convocarà mitjançant correu electrònic a les empreses les proposicions de les qual estiguin en empat.

CRITERIS SUBJECTIUS I AVALUABLES MITJANÇANT L'EMISSI?" D'UN JUDICI DE VALOR: 30 punts 1. Memòria i programa de treball fins 15 punts: Es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l'estudi del procés constructiu,

la justificació de la metodologia indicada per a l'execució dels treballs, la seva coherència, el bon coneixement que denoten del projecte i del terreny on serà executada l'obra, la coherència de la planificació de l'obra amb els equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats descrites en la memòria que justifiquin el termini d'execució i els terminis parcials previstos. Es valorarà també la minimització de les afeccions a tercers, la garantia de subministraments i acabaments dels materials i la capacitat de resposta front imprevistos per disponibilitat de recursos propis lliures a assignar a l'obra en licitació. La puntuació total sortirà de valorar els següents criteris parcials: - Memòria descriptiva del procés d'execució (6 punts) - Programa de treball (4.5 punts) - Estructura organitzativa de l'equip humà destina a l'obra (3 punts) - Estructura de qualitat i de la subcontractació (1.5 punts)

2. Programa d'actuacions mediambientals, fins 6 punts Es valorarà l'organització de l'obra amb criteris mediambientals, la utilització de materials que disposin d'una

certificació mediambiental, la utilització de materials reciclats o reciclables preferentment d'aquells que disposin d'una certificació mediambiental, la redacció d'un Pla de gestió dels residus que es generin durant l'execució de

l'obra i que, quan això sigui possible, prioritzi la valorització del residus generats enfront a la seva disposició al

rebuig (abocador o incineració) i disposar, a nivell d'empresa, d'alguna certificació mediambiental (ISO 14001 o EMAS).

3. Programa de control de qualitat, fins 4 punts

CIE: BOPT

Es valorarà més l'oferta que garanteixi un major control de qualitat en l'execució de l'obra, que permeti realitzar

un pla d'assaig complert millorant, si cal, l'import màxim de l'1% fixat en el Decret 77/1984. Es considerarà un valor afegit important una adequada relació de certificats, segells i homologacions dels productes que s'aportin, així com amb una bona relació dels autocontrols de qualitat que proposin realitzar durant l'execució de l'obra, i la presentació dels sistemes i protocols interns de gestió de la qualitat.

4. Pla de seguretat i salut, fins 5 punts Per la memòria de cada proposta es valorarà el sistema intern de Seguretat Salut que es proposi aplicar a l'obra.

4. Valor estimat del contracte: 249.626,74EUR EUR (IVA exclòs), que més el 21% d'IVA vigent ascendeix a 302.048,36 EUR (IVA inclòs) 5. Pressupost base de licitació: En la present licitació l'import del valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació coincideixen. No s'autoritza la presentació de modificacions ni variants, de manera diferent a l'assenyalat en el plec de clàusules.

6. Garanties exigides: Clàusula 16.2 del Plec de Clàusules Administratives: De conformitat amb el previst a l'article 104 del TRLCSP, i vista la potestat dels ens del sector públic que no tenen la consideració d'administracions públiques d'exigir la prestació d'una garantia als licitadors o candidats per garantir la correcta execució del contracte, s'exigeix el 5% de l'import d'adjudicació. Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents L'adjudicatari constituirà garantia en qualsevol de les formes admeses pel TRLCSP, o mitjançant retenció en el preu. Les referides garanties es podran constituir en efectiu metàl·lic, valors de deute públic, aval o contracte d'assegurança de caució, i s'hauran de dipositar a les oficines de l'entitat GINSA, AIE, ubicat al centre sanitari Hospital Universitari Sant Joan de Reus, avinguda del Doctor Josep Laporte, 2, CP 43204 de Reus. Els avals bancaris hauran d'esmentar de forma expressa que seran executables de forma immediata, al primer requeriment de l'Entitat sense que s'hagi de justificar cap incompliment, si escau, a la vegada que han de tenir caràcter irrevocable i vigència indefinida fins al moment que se n'autoritzi la seva cancel·lació.

7. Requisits específics del contractista - Classificació: NO - Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: S'estableix que: Solvència econòmica i financera Hauran de disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica i professional exigida. S'entendrà acreditada la solvència amb els requisits següents: En el cas de persones jurídiques, cal presentar els documents que s'indiquen a continuació: a) Les declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, el justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals. b) Una declaració sobre el volum global de negocis, i si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponent a l'objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis. En el cas de persones físiques. S'haurà d'acreditar aportant els dos documents següents: a) Carta de solvència subscrita per una entitat financera espanyola, on s'estableixi una relació mínima de dos anys sense incidències entre l'entitat financera i la persona física interessada. b) Informe de la Central d'Informació i Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE) relatiu a la persona física interessada. El licitador haurà de facilitar còpia de dit informe, que no podrà tenir una antiguitat superior a un mes. En cas que apareguin riscos directes o indirectes en situació de morositat per import superior a 2.000 euros, es considerarà que no existeix solvència econòmica sol·licitada. De la documentació aportada caldrà deduir capacitat de l'empresa per fer front als seus compromisos; aquesta es podrà contrastar mitjançant l'aplicació de la ràtio de solvència següent: Solvència total = actiu total / passiu exigible La solvència total de l'empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues magnituds: actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt termini). Si el valor de ràtio és superior a la unitat, vol dir que l'actiu de l'empresa és superior al seu passiu exigible, i es podrà considerar que els deutes de l'empresa estan

suficientment garantits pels seus béns.

També caldrà poder deduir que no s'incorre en la situació que contempla l'article 363.1.d) del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, com a causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del seu capital social, a menys que

CIE: BOPT

aquest s'augmenti o es redueixi en la mesura suficient, i sempre que o sigui procedent sol·licitar la declaració de concurs. Solvència tècnica Els licitadors han de justificar, d'acord amb les característiques de la contractació, la seva solvència tècnica mitjançant una relació de les obres realitzades en els últims 10 anys, avalada per certificats de bona execució, de les obres més importants, amb indicació de l'import, data i lloc d'execució de les obres.

8. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació - Data límit de presentació: La presentació d'ofertes es podrà realitzar fins a les 14:30 hores del vint-i-sisè dia natural posterior a la data de publicació de l'anunci de licitació al BOP de Tarragona. Si fos dissabte o festiu, fins a les 14:30 hores del dia hàbil següent. - Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14:30 hores. - Modalitat de presentació: L'ANNEX 0 i els sobres s'han de presentar en el termini assenyalat en aquest plec, en el registre que es designa en aquesta licitació per l'entitat contractant, l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL HOSPITAL I LLARS DE LA SANTA CREU DE TORTOSA. ubicat al centre sanitari HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS, AVINGUDA DEL DR. JOSEP LAPORTE, 2, CP 43204, DE REUS (TARRAGONA); ADREÇAR-SE A LES OfiCINES DE GINSA, AIE, i entrar per registre la documentació de l'oferta, amb destí Assessoria Jurídica / Unitat de Contractació. L'horari del registre d'entrada, coincident amb el de Secretaria, serà de dilluns a divendres, de 9h a 14:30h. Fora d'aquest horari no serà admesa cap proposició. També es poden presentar les proposicions per correu postal, sempre dins del termini de presentació d'ofertes establert. En aquest cas, l'empresa ha de justificar la data d'imposició de la tramesa en l'oficina postal i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta, mitjançant tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació d'ofertes. La comunicació per correu electrònic de que s'ha remès l'oferta serà vàlida si consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si s'identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l'acabament del termini de presentació de proposicions sense que hagi arribat l'oferta enviada per correu a l'òrgan de contractació, aquesta no serà admesa en cap cas. Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. No s'admetrà l'enviament de proposicions mitjançant correu electrònic. En el cas que l'últim dia de presentació de proposicions fos dissabte o festiu (a nivell nacional, regional o local de la ciutat de Reus), el termini s'entendrà prorrogat fins al següent dia hàbil. - Lloc de presentació: . Dependència i domicili: Les proposicions es presentaran en el Registre de la GESTI?" INTEGRAL SANIT?EURRIA

I ASSISTENCIAL, AIE ubicat al centre sanitari de l' HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS (caldrà adreçar-se a les OfiCINES DE GINSA, UNITAT DE CONTRACTACI?". AVINGUDA DEL DOCTOR JOSEP LAPORTE, 2. 43204. DE REUS (TARRAGONA), de dilluns a divendres, en horari de 9h a 14:30h

. Adreça electrònica: jvgomez@grupsagessa.com . Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: les proposicions presentades tenen

caràcter ferm i han de mantenir-se 2 mesos un cop adjudicat el contracte.

9. Obertura d'ofertes Data i hora: La que es publicarà al perfil del contractant. Adreça: l'Hospital i Llars de la Santa Creu de Jesús -Tortosa, passeig de Mossèn Valls Localitat i codi postal: 43590 Jesús -Tortosa

10. Despeses de publicitat: Import màxim de les despeses de publicitat i de la licitació del contracte 1.000 EUR.

El secretari, Josep-Antoni Chavarria Espuny. Jesús, 9 de setembre de 2016.

CIE: BOPT