Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Plaça d'interventor de fons (1). Bases convocatòria. Concurs oposició. Caràcter interí
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07472 Ajuntament del Vendrell

ANUNCI

De l'Ajuntament del Vendrell, en relació a l'aprovació de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de la plaça d'interventor/a de fons.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2016, va aprovar la convocatòria del procés selectiu per a la provisió, amb caràcter interí i a jornada completa, de la plaça vacant de la Intervenció Municipal, així com les següents bases reguladores:

"Bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí una plaça vacant d'interventor/a de fons de l'Ajuntament del Vendrell, mitjançant concurs oposició.

1. Objecte de la convocatòria. És objecte de la convocatòria la selecció, pel sistema de concurs oposició, per a proveir interinament una plaça vacant d'interventor/a de fons de l'Ajuntament del Vendrell. La convocatòria d'aquesta plaça s'efectua d'acord amb el previst a l'article 31 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. El procés selectiu es regirà, a més, per les bases generals (BG) publicades al BOPT núm. 124, de 31 de maig de 2010. En cas de discrepància, prevaldran les presents bases específiques. Les tasques bàsiques a realitzar seran les descrites a l'art. 92. Bis de la Llei de Bases de Règim Local, en desenvolupament de les funcions públiques necessàries de la Intervenció, que comprenen el control i la fiscalització econòmico-financera i pressupostària, i la comptabilitat i tresoreria.

2. Requisits. Els aspirants hauran de reunir els requisits generals previstos a la base tercera de les BG, i els requisits específics següents: a) Estar en possessió d'alguna de les titulacions següents: llicenciatura en dret, llicenciatura en administració i direcció d'empreses, llicenciatura en economia, llicenciatura en ciències actuarials i financeres o el títol de grau corresponent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en la qual finalitzi el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers. b) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de llengua catalana orals i escrits (certificat C1) o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 52/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística. Així mateix es d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.

3. Sol·licituds. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del dia següent al de la publicació de la Convocatòria al DOGC, d'acord amb el previst a la base quarta de les BG. Les sol·licituds s'han de presentar donant compliment al previst a la base cinquena i sisena de les BG, en relació amb l'acreditació de requisits i mèrits, i aniran acompanyades d'un currículum vitae. Els drets d'examen es fixen en la quantitat de 37,31 euros.

4. Tribunal qualificador. Estarà constituït per un/a president/a, tres vocals, i un secretari/ària, i la seva regulació es troba recollida a la BG vuitena. El tribunal pot disposar la incorporació d'assessors especialistes per a totes o alguna de les proves. Els assessors

CIE: BOPT

no tenen vot. 5. Admissió dels aspirants i publicitat. La publicació de la llista d'admesos i exclosos, i de la resta d'informació relativa al procés selectiu, es farà mitjançant la pàgina web www.elvendrell.net, apartat Oferta d'ocupació pública, i el tauler d'anuncis.

6. Procés de selecció. 6.1. Fase de valoració de coneixements i capacitats a) Prova pràctica. Consistirà en la resolució per escrit de supòsit/s pràctic/s proposat/s pel tribunal, relacionats amb

les funcions, atribucions i comeses pròpies de la plaça objecte de la convocatòria, en relació als temes següents: - Les Hisendes Locals. - El pressupost general de les entitats locals. Concepte i contingut. Les Bases d'execució del Pressupost.

Estructura pressupostària. Procediments d'execució del pressupost de despeses i d'ingressos i expedients de modificació de crèdit.

- El Pla de Comptabilitat Pública. - El Compte General de les entitats locals. - finançament dels ens locals. - La liquidació del pressupost. - L'endeutament de les entitats locals. Classes d'operacions de crèdit. - Anàlisi i interpretació d'estats financers en comptabilitat pública i privada. - La fiscalització d'actes, documents o expedients que comportin el reconeixement de drets i obligacions de

contingut econòmic o puguin tenir repercussió financera o patrimonial. Informes i reparaments.

- La intervenció formal de la ordenació dels pagaments i de la seva realització material. - La comprovació formal de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i

serveis.

- La intervenció dels ingressos i fiscalització de tots els actes de gestió tributària. - L'emissió d'informes, dictàmens i propostes en matèria econòmico-financera o pressupostària. - La realització de procediments d'auditoria interna dels organismes autònoms o societats mercantils dependents

de l'entitat respecte a operacions no subjectes a intervenció prèvia. El control financer.

El Tribunal determinarà el contingut dels supòsits pràctics, les característiques, forma de realització i durada de

l'exercici. Els aspirants podran fer ús de la normativa legal no comentada en suport paper i utilitzar calculadora aritmètica.

Es valorarà fonamentalment la capacitat de raciocini, la sistemàtica en el plantejament i la formulació de

conclusions i el coneixement i adequada aplicació dels continguts teòrics i de la normativa aplicable.

És obligatori i es puntuarà fins a un màxim a 20 punts, i no superaran aquest exercici els/les aspirants que no

aconsegueixin en un mínim de 10 punts, quedant exclosos del procés selectiu.

b) Prova de coneixements del català. Consistirà en la realització d'exercicis de coneixements sintàctics i de

comprensió de la llengua catalana i en la realització d'una entrevista amb un expert que permeti valorar-ne el coneixement oral.

Quedaran exempts de realitzar aquest exercici els aspirants que presentin en la fase d'admissió, el certificat de

nivell de suficiència (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents.

Aquesta prova és eliminatòria, essent la seva qualificació d'apte/a o no apte/a. La puntuació màxima assolible en la fase d'oposició és de 20 punts. 6.2 Fase de valoració de mèrits a) Experiència professional en l'Administració local exercint les funcions pròpies com a Interventor/a, categoria

superior, qualsevol que hagi estat la forma de nomenament dins les previstes al Decret 195/2008, de 7 d'octubre, i abans Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol: 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 2,5 punts.

Els nomenaments efectuats d'acord amb el previst a l'article 30.3 del Decret 195/2008, es valoraran per la seva

durada efectiva, computant-se en el seu cas la durada màxima de 3 mesos expressament delimitada.

b) Experiència professional com a Interventor/a categoria d'entrada, o en la subescala de secretaria intervenció,

qualsevol que hagi estat la forma de nomenament dins les previstes al Decret 195/2008, de 7 d'octubre, i abans Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol: 0,10 punts per mes treballat fins a un màxim de 1,5 punts.

Els nomenaments efectuats d'acord amb el previst a l'article 30.3 del Decret 195/2008, es valoraran per la seva

durada efectiva, computant-se en el seu cas la durada màxima de 3 mesos expressament delimitada.

c) Experiència professional en l'administració local, realitzant tasques en l'àmbit de la Intervenció en places dels

subgrups A1 i A2: 0,05 punts per mes treballat fins a un màxim de 1 punt.

d) Per l'assistència a accions formatives que versin sobre matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc

de treball, impartits per administracions públiques i universitats, fins a un màxim de 2 punts:

CIE: BOPT

- De durada entre 10 i 20 hores: 0,10 punts. - Durada entre 21 i 40 hores: 0,20 punts. - Durada entre 41 i 80 hores: 0,30 punts. - Durada entre 81 i 100 hores: 0,40 punts. - Durada de més de 100 hores: 0,50 punts.

Els aspirants hauran d'acreditar documentalment la durada, en hores, dels cursos realitzats, no valorant-se els

que no consignin aquesta informació, i només es tindran en compte els cursos dels últims 10 anys.

e) Per estar en possessió de titulació de postgrau o mestratge atorgats per EAPC i INAP, o per Universitats

reconegudes a Espanya, preferentment en programes homologats o en conveni amb l'EAPC o INAP o CSITAL, relacionats amb les funcions pròpies de la plaça que es convoca, fins a un màxim de 3 punts i d'acord amb el següent barem: - Per postgraus de 150 hores o més, equivalent a 18 ECTS: 1,5 punt - Per mestratges de 300 hores o més, equivalent a 36 ECTS: 3 punts Només es tindran en compte els postgraus i mestratges dels últims 10 anys.

f) Per estar en possessió de llicenciatura, grau o diplomatura universitària diferent de l'aportada per participar en la

convocatòria i relacionada amb les funcions a realitzar: - Per diplomatura: 1,5 punts. - Per llicenciatura: 2 punts.

g) Coneixements de llengua catalana. Es valorarà estar en possessió del certificats de coneixement general i/o

específic atorgats per la Direcció General de Política Lingüística o equivalent, dins d'un màxim de 0,50 punts, següents: - Certificat de coneixements suficients de llenguatge administratiu (G): 0,25 punts. - Certificat C2 de coneixements de nivell superior de català (antic nivell D): 0,50 punts.

h) Competències en tecnologies i comunicació (ACTIC). Es valorarà estar en possessió del certificat bàsic o mitjà

d'acreditació de competències en matèria de societat de la informació de la Generalitat de Catalunya, dins d'un màxim de 0,50 punts, segons distribució següent: - Certificat nivell bàsic: 0,25 punts. - Certificat nivell mitja: 0,50 punts.

La puntuació màxima assolible en la fase de concurs és de 10 punts. 6.3. Fase d'entrevista personal El tribunal pot acordar, si ho considera necessari, la realització d'una entrevista amb els aspirants, per a la concreció i en relació amb els mèrits acreditats, i valorar el coneixement de les funcions a desenvolupar i l'adaptació del seu perfil professional a la plaça. La puntuació màxima de l'entrevista serà de 5 punts.

7. Resolució del concurs oposició. La qualificació final dels aspirants serà la suma de les puntuacions obtingudes en les fases de valoració de coneixements i capacitats, de mèrits i d'entrevista personal. El Tribunal elevarà a la Presidència de la Corporació, juntament amb l'acta, la llista dels aspirants classificats de major a menor puntuació, o la proposta per declarar deserta la convocatòria si considerés que cap dels aspirants assoleix el nivell adient per al desenvolupament de les funcions pròpies de la plaça convocada.

8. Presentació de documents. L'aspirant proposat per al nomenament interí, presentarà al Servei de Recursos Humans de la Corporació, dins del termini de 10 dies naturals des que es faci pública la relació de persones aprovades, els documents acreditatius del compliment dels requisits exigits a la convocatòria. Llevat força major impeditiva apreciada pel Tribunal, cas de no presentar en termini la documentació o resultar d'aquesta que no reuneix qualsevol dels requisits exigits, l'aspirant proposat/da decaurà en tots els seus drets al nomenament i derivats de la superació del procés de selecció, sens perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer, per a l'esbrinament de les quals el Tribunal deduirà testimonis i donarà trasllat.

9. Nomenament i presa de possessió. D'acord amb la proposta, l'Alcaldia sol·licitarà a la Direcció General d'Administració Local l'emissió del nomenament

d'interinitat en favor de l'aspirant que hi figuri en el primer lloc, qui haurà de prendre possessió del lloc de treball

prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa conforme el Reial Decret 70/1979, de 5 d'abril, i Decret 359/11986, de 4 de desembre. No obstant, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de la plaça, i en l'eventualitat de renúncia o impossibilitat legal de

CIE: BOPT

nomenament de l'aspirant proposat en primer lloc, l'Alcaldia podrà en aquest cas demanar correlatiu nomenament en base a l'ordre de la llista elevada pel Tribunal qualificador. 10. Cessament. La persona nomenada interina cessarà del lloc quan la plaça sigui proveïda per les formes de provisió, tant definitives com provisionals, contemplades en el decret 195/2008, de 7 d'octubre.

11. Recursos. Contra l'acord d'aprovació d'aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a la seva publicació. La resta dels actes administratius que es derivin i/o les actuacions del Tribunal podran ser impugnats pels interessats en els casos i formes previstes en la Llei 30/1992.

12. Dret supletori. Per a tot el no previst en aquestes bases, es tindrà en compte el que disposa la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures per la reforma de la funció pública, el Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, i el Real Decreto 1732/1994, de 29 de Julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, i resta de legislació concordant."

El Vendrell, 15 de setembre de 2016 Martí Carnicer Vidal, alcalde del Vendrell

CIE: BOPT