Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Llista notificacions vehicles abandonats: matrícula AR129CL i altres. Termini per a retirada
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07348 Ajuntament de Tortosa

EDICTE

Es troben consignats en el dipòsit municipal de vehicles per haver estat retirats de la via pública, els vehicles següents:

MARCA, MATRICULA, TITULAR, DNI, POBLACIO

Opel Corsa, AR129CL, Cristian Arson, Fours les Plages (France) Opel Astra, B-0753-SD Wilhem Johannes Be Stelling, Y-0886428-E, Deltebre, Renault Megane, T-6885-AS Mohamed Dubaha, X4612980-P, L'Aldea Suzuki Baleno T3652-BB Norbei Esneider Rivas Vasquez. X-7635777-F, Santa Bàrbara Hyundai Accent, L-0447-AH Ramon Domingo Mascarell Beltri, 40929849-S, Amposta. Kia Carnival, 8213-DLY, Fernando Serrano Gassó, 39698847-L, Valls Daewoo Lanos, T-6949-AY, Emilia Azuara Hernandez, 40935697-K. Tortosa Hyundai Accent, T-5712-AY, Antonio Malla Pérez, 47828575-Y, Tortosa

I no essent possible la notificació d'estada en el dipòsit municipal als seus titulars, els quals tenen com a últim domicili conegut el de la població que figura al costat de cadascun d'ells o són desconeguts, es posa en el seu coneixement que aquests vehicles es troben en situació d'abandonament.

A les persones que figuren com a titulars els notifico que de conformitat amb l'establert en l'article 106.1 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, disposen de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte, per presentar al·legacions. En virtut de l'esmentat text refós, requereixo a aquestes persones perquè retirin els seus vehicles del dipòsit en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte i si no ho fan, els vehicles es declararan residus sòlids urbans i es traslladaran a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per destruir-los i descontaminar-los.

Així mateix, els assabento que si algú no està interessat a retirar el vehicle, només eximirà la seva responsabilitat administrativa si el cedeix a l'Ajuntament de Tortosa mitjançant l'acta de renuncia formalitzada en les dependències de la Policia Local, d'acord amb el que preveu l'article 33.2 de la Llei 10/1998, de residus i l'article 42.3 del Decret legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus..

Ferran Bel i Accensi, alcalde. Tortosa (Terres de l'Ebre), 1 de setembre de 2016.

CIE: BOPT