Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Compte general exercici 2015. Exposició pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 181
Fecha Disposición :
21/09/2016
Fecha Publicación :
21/09/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-07364 Ajuntament de la Riba

ANUNCI

Codi: 13/2016

S'ha retut el compte general de l'Ajuntament de la Riba corresponent a l'exercici 2015, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes en data 5 de setembre de 2016, quedant exposats al públic a la Secretaria per un termini de quinze dies hàbils.

Durant aquest termini i vuit dies més, s'admetran a tràmit les al·legacions i observacions que es formulin per escrit les quals seran examinades per l'esmentada Comissió, que practicarà les comprovacions que estimi necessàries i emetrà nou informe abans de presentar-les al Ple municipal perquè pugui ser examinat i, si s'escau, aprovat, de conformitat amb allò que disposa l'article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

La Riba, 6 de setembre de 2016. L'alcalde, JOAN DE LAPUENTE LLAD?"

CIE: BOPT